Jump to content

ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵛⴰⵍ ⴱⴰⴱⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵛⴰⵍ ⴱⴰⴱⴰ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ : حرب شرببة) ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ 30 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1644 ⴷ 1674 ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵥⵏⴰⴳⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵍⵎⵓⵜⴰ ⵏⴰⵚⵔ ⴷⴷⵉⵏ، ⴷ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵄⵕⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⴱⴰⵏⵉ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⵙⴱⴷⴷⵏ ⴰⴷⵡⴰⵙ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵥⵏⴰⴳⵏ، ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ. ⴰⵏⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⵢⵉⵡⵉⵢ ⵖⵔ ⵓⵙⵄⵔⵔⴱ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ, ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]