Jump to content

ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⵔ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵯⵍⵎⵉⵍ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ, 2022
ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ "ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ" ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵣⴷⵖⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⴷⵔⴰⵏ, ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ. ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ, ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ ⴷ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⴳⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴷⵔⵓ, ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵙⴳ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⵓⴳⵎⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵄⵉⴱⵔⵉ[1] (ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ, ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ, ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ, ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ), ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ (ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵜⵜⴰⵡⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ) ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴼ ⵜⵎⵢⵉⴷⵉⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⴷⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴰⵏⴰⵎⴽ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵄⵛⵓⵕ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵎⵉⵎ

ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⴰⵎⵕⵥⵓ, ⴰⵎⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ "ⴰⵎⵄⵛⵓⵕ", ⵓⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ "ⵜⴰⵎⵄⵛⵓⵕⵜ". [2]

ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵜⵣⴷⵉ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵄⵛⵓⵕⵜ[3] ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵕⵕⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ. ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⵏⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵄⵛⵓⵕⵜ ⵉ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵏⵉⵖ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵔⵖⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵄⵛⵓⵕⵜ. ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⴷⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎ: ⵉⵎⵀⴹⴹⵕⵏ, ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴹ, ⵉⵚⵡⴰⴱⵏ..ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

* ⵜⴰⵏⵖⵔⵓⴼⵜ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵉⵎⵄⴰⵛⵕ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵏⴹⵓ ⴷ ⵜⵇⴱⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⵄⵛⵓⵕⵜ. ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏⴳⵔ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵄⵉⴱⵔⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵓⵏⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⴰⴷ [4] ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵢⵉⴹ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳⴰⵔ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵖ ⵜⴰⵍⵖⴰⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⵙⵍⵉ ⵉⵄⵡⵡⵊⵏ ⵉⵏⴼⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵢⵓⵔⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⵄⵛⵓⵕⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ. ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵓⵔⵜⴰ ⵙⵓⵍ ⵏⵓⴼⵉ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵎⵎⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ (ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⵏⵉⵖ ⴱⵓⵊⵍⵓⴷ, ⴱⵍⵍⵖⵏⵊⴰ, ⵉⴳⵏⴰⵡⵏ, ⵉⵙⵎⴳⴰⵏ...) ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴽⵯⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴷ ⵡⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ. ⵉⴼⴰⵡ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⴳⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ( ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ, ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ), ⵓⵔ ⴼⵍⵏ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴷ, ⵎⴰⵛⵛ ⵎⵎⴰⵖⵏ ⵙⵏⴼⵍⵏ ⵜ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴷⵔⵏ.

ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵢⵓⵊⴰⴷⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰ ⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ. ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ, ⵖⵓⵔⵏⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ "ⴳⴰⵜⵉⴼⵓⵚⵉ" ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⴳ ⵉⵙⵏⵓⵎⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵕⴰ ⴼ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1934. [5]

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ

ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⵔⴰⴳ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ

ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵥⵕⴰⵏ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵀⵔⵛⵏⵜ, ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵙⵙⵓⵙⵉ ⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏⵜ ⵉⵏⵏⵉ ⵡⴰⵍⵓ. ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵎⵓⵙⵜⴰⵡⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ "ⵜⴰⵡⵙⵏⴰ" ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵏⴱⴷⵔ ⴳ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ [6] ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵟⵟⴰⵀⵕ ⵍⵉⴼⵔⴰⵏⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵙ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⴰⴷ ⵉ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵔ ⵉⵟⵟⵚⵚⴰ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵢⵉⵡⵉⵙ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵟⵟⴰⵀⵕ ⵍⵉⴼⵔⴰⵏⵉ.

ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴷ ⴽⵓ ⴷⴷ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ, ⴳ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ, ⵏⵖⴷ ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙ. ⵙⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴷ, ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ: ⵍⵎⵉⵄⴰⵕⵜ ⵏⵉⵖ ⵍⴽⵏⵉⵙⵉⵜ, ⴰⵙⵢⴰⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ, ⵜⵉⵙⵡⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ, ⵍⵃⵓⵛ, ⵍⴳⵓⵕ. ⵔⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⴼ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵙ ⵖⵎⴽ ⴰⴷ:

- ⵍⵎⵉⵄⴰⵕⵜ ⵏⵉⵖ ⵍⴽⵏⵉⵙⵜ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵉⴳⴷⵍ ⴼ ⴽⵓⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵉⴽⵛⵛⵉⵎ ⴰⴱⵍⴰ ⵡⵉⴷⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ. ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵄⵉⴱⵔⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ. ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵎⵉⴳⴳⵉⵔⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⴳⴳⴰⵏⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵛⵜⵜⴰⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵙⵙⵔⵓⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴹ: ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴽⴽⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵡⴰⴽ ⴷ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ, ⵜⵉⴳⵯⵎⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵔⵣⴼⵏ. ⵜⴳⴰ ⵍⵎⵉⵄⴰⵕⵜ ⵓⵍⴰ ⵍⵅⵣⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵙⵎⵎⵓⵏⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵎ: ⵙⵙⴽⴽⴰⵕ, ⵜⵓⵎⵥⵉⵏ, ⵉⵔⴷⵏ, ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ, ⴰⴳⴳⵓⵔⵏ ....

- ⵍⵃⵓⵛ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵉ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴷⴰⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ.

- ⵍⴳⵓⵕ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵙ. ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵙ ⵖ ⵉⵜⵜⴳⴰⵡⴰⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⴷⵓⵍⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ: ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ, ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ, ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵉⵏⴱⵖⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⴰⴹ. ⵙ ⵖⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⴳⵓⵕ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⴽⴽⵯ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ.

- ⴰⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⴰⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵙⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ,

-ⵜⵉⵙⵡⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵙⵡⴰⴽ ⵏⵉⵖ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⵖ ⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⴰⵔ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵜⴰⵙⵓⴽⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ, ⴰⵔ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ, ⴰⵔ ⵜⵜⵃⵓⵛⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ, ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⵙ ⵉⴳⵊⴷⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵍⵄⴷⵓⴱⴰⵜ, ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵉⵏ.

ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⴳⵊⴷⴰ

ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴳⵓⵜⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⴰⵔ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ, ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⴱⴹⵓ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵖⵎⴽ ⴰⴷ:

*ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ ⴼ ⴽⵓ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⵡⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ : ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ, ⴳⴰⵏⴳⴰ, ⵍⵄⵡⵡⴰⴷ, ⵏⵏⴰⵇⵓⵙ, ⵜⵉⵇⵇⵔⵇⴰⴱⴱⴰⵜⵉⵏ, ⴰⴳⵡⴰⵍ. [7]

* ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⴳⵊⴷⴰ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵉⵏ ⵉⵄⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵊⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ, ⴰⵔ ⵙⵔⵙⵏ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ. ⵜⵓⴽⴽⵉⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵓⵏⵏⵜ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵖⴰⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵍⵖⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ.

ⴱⵓ ⴳⴰⵏⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

* ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⴹⵚⴰⵏⵉⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵉⵃⴰⴹⵕⵏ, ⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ: ⵍⵃⵣⵣⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵍⵅⴰⵅⴰⵎ ⵏⵉⵖ ⵙⴷⵉ ⵍⵅⴰⵅⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔⴳⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ, ⵜⴰⵡⴰⵢⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵅⴷⴷⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⴽⴽⵉⵡⵜ, ⵙⵎⵉⵃⴰ ⵏⵉⵖ ⵛⵎⵉⵃⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢ, ⴰⵏⴹⴰⴼ ⵏⵉⵖ ⴰⴱⵓⵍⵉⵙⵉ.

- ⵍⵃⴰⵊⵊ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴹⴹⴰⵎ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵏⴹⴹⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ. ⵜⵉⵏⴹⴹⴰⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵟⵟⴰⴼⵏⵉⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ: ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴰⴷⵔⴰⵣ, ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ. ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴼ ⵡⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵃⵙⵓ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴳⵓⴷⵉⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏⵉⵜ ⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵀⵔⵛⵏ, ⵢⵉⵥⴹⵉⵕ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⴻⵍ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⵢⵉⵥⴹⵉⵕ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵟⵟⴼ ⵓⵍⴰ ⴰⴳⵕⴹ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ.

- ⵍⵃⵣⵣⴰⵏ / ⵍⵃⴰⵅⴰⵎ/ⵙⴷⵉ ⵍⵅⴰⵅⴰⵎ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵃⵣⵣⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔⴳⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ. ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⵜ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵉⵍⵙⵙⴰ ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴱⵔⴽⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵏⵜ), ⵉⴳ ⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵛⵉⵛⵉⵜ ⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ, ⵉⵟⵟⴼ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⵙⵎ "ⵜⵜⴰⵡⵕⴰⵜ". ⵍⵃⵣⵣⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⵓⵙⵎⴷⵢ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ. ⴰⵔ ⵜ ⵏⵜⵜⴰⴼⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⴰⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ( ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ "ⵙ" ⵙ "ⵛ" ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎ: ⵣⴷⵉ, ⴱⵓⵀⴱⵓⵀ, ⵍⵎⵣⵖⵓⴱ...). ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵖⵓⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵙⴰⴹⵚⴰⵏⵉⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ. ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴷⴷⵓⵄⴰ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵎⴰⴷ ⵓⵎⵥⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵖⴷ ⵙⵙⴽⴽⴰⵔ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵍⵃⵣⵣⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵅⴼⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴰⴹⵚⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵍⴳⴳⵓⴷ ⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ. ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⴰⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ: ⵍⵃⵣⵣⴰⵏ ⵉⵏⵓ, ⵛⵉⴷⵉ ⵍⵃⵣⵣⴰⵏ, ⵙⴷⵉ ⵍⵅⴰⵅⴰⵎ.

- ⵙⵎⵉⵃⴰ / ⵛⵎⵉⵃⴰ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵍⵃⵣⵣⴰⵏ. ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⴷ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵥⴹⵉⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ...

ⵙⵎⵉⵃⴰ / ⵛⵎⵉⵃⴰ

- ⵜⴰⵡⴰⵢⵢⴰ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵅⴷⴷⴰⵎⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ. ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⵍⵓ ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴽⵍⵓ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ, ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⴳⵕⴹ ⵉⴱⵙⵓⵙⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵉⵍⵙ ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ.

ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⴳⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⵛⵖⴰⵍⵜ ⵏⵉⵖ ⵖ ⵜⵣⴳⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⵣⵣⵏⵣ ⵎⴽ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ. ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳⵉⵙ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ ⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ.

- ⴰⵏⴹⴰⴼ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⴱⵓⵍⵉⵙⵉ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴼ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵡⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵕⵡⴰⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵜⵎⵉ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ.

ⴳ ⵜⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⴽⵎⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵕⵏⴰⴼⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴽⵕⵏⴰⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, [8] ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴰⵎ: ⴰⴷⵉⵏⵓⵚⵓⵕ, ⵉⵍⴼ, ⴰⵕⴰⵎ, ⵉⴼⵉⵙ, ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ, ⵍⴱⴰⵣ, ⴰⵙⵔⴷⵓⵏ, ⴰⵙⵍⵎ, ⵜⴰⵡⵡⵓⴽⵜ, ⴰⴳⴰⵢⵡⴰⵔ, ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴳ ⵍⵎⵉⵄⴰⵕⵜ

* ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴰⵜ ⵎⴰⴷ ⵓⵔⵜⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵜⴰ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵕⵕⴰⵎ ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ, ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵓⵏⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ, ⵙⵜⵉⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ. ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ. ⴳ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴰⵎ: ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ, ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ, ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵎⵍⵙⴰ, ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵖⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ, ⴰⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴳⵔ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ( ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⴳⵊⴷⴰ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ...). ⴳ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴰⵏⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴼ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ. ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵜⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴹⴰⵏ, ⵀⴰⵜⵉ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵓⵊⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⵖ ⵢⵉⴹ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵏ ⵢⴰⵏ.

* ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵕⵕⴰⵎ, ⵙⵎⴷⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⴷ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ. ⵜⵍⴽⵎ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ. ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⵓⵙⵙⵔⵖ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵄⵛⵓⵕⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜⵜⵉⵏⵢⵉⴹⵚ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵙⵙⵔⵖⴰⵏ ⴳⴰⵏⴳⴰ ⴷ ⵜⵍⵍⵓⵏⵏⴰ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵡⵉⵣ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⵍⵍⴰⵖⴰⵜⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵄⵓⵕⵉⴹⵏ, ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⴳⵊⴷⴰ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵉⵎⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⵉⵖ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵍⴽⴽⵎ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵖ ⴷⵔⵔⵓⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴽⵓ ⴷⴷ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ: ⵍⵃⵣⵣⴰⵏ, ⵙⵎⵉⵃⴰ, ⵜⴰⵡⴰⵢⵢⴰ, ⴰⵏⴹⴰⴼ. ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵙⵎⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⴹⴼⵓⵕ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⵉⵖ ⴽⴽⴰⵏ ⵎⴰⴷ ⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵟⵟⴰⵢⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⵖⴰⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵃⵡⴰⵛⵉⵏ ⴼⵙⵓⵙⵏⵉⵏ. ⵉⵖ ⵓⵎⵣⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵜ, ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵍⵃⵣⵣⴰⵏ ⴷⴷⵓⵄⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵖ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴹⵚⴰ. ⵖⵉⴽ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴰⵔ ⴽⵉⵖ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

* ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵎⴰⴷ ⵙⵎⴷⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⴽⴽⵉⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴼ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ, ⵍⵍⵉ ⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⴽⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ ⵖ ⴷⵔⵓⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵛⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵜⵉⵏ ⵍⵎⵄⵕⵓⴼ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳ ⵜⵜⵃⴰⴹⴰⵕⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏⵉⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵔ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵓⵏⵉ, ⵜⴰⵔ ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵍⵍⵉ ⴰⴷⵍⵍⵉ ⵍⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ ⵍⵍⴰⵙⵏⵉⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴼ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵢⴰⴽⵯⵣ, ⵢⴰⴽⵯⵣ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵓ ⴷⴷ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ.

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⴰⵎⵄⵛⵓⵕ ⴰⵎⵓⴷⵔ
  ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⵊⴰⵎⵄ ⴱⵏⵉⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ: "ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ", ⵙⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵉⵖ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⴳ ⵜⵏ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵎⴹⴼⵓⵕ ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⴰⵛⴽⵓ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵅⵛⵏⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵄⵓⵕⵉⴹⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵎⵎⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵓⵔ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜ ⵏⴻⵏⵏⴰ, ⵎⴽⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏ, ⵍⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵙⵓⵏⴰⵡⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴽⵯⵣ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ. ⵀⴰ ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⴷ [9]:

"ⴱⵉⵙⵎⵉ ⵍⵍⴰⵀ ⴰ ⵉⵎⵉ ⵏⵓ

ⵍⵓⵃ ⵉⵎⵓⵔⵉⴳ

ⴰⴷ ⴰⴽ ⵏⵖⵔ ⴰ ⵕⴱⴱⵉ

ⴳⴰⵖ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ

ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵄⴰⵡⵏ ⵜⴰⵙⴰ ⵏⵓ

ⴰ ⵏⵥⵥⴰⴹ ⵉⵎⵓⵔⵉⴳ

ⴰ ⴰⵢⵜ ⵍⵎⴰⴽⴰⵏ

ⵄⵍⴰ ⵕⴱⴱⵉ ⴹⵉⴼⵍⵍⴰⵀ

ⵛⴰⵀⴷⴰⵜ ⴰ ⵎⴰ ⵖⵉⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ

ⵉⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵏⴳⴰ ⵢⴰⵏ

ⵏⴽⴽⵉⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⵓⴷⴰⵢ

ⵍⵀⴹⵕⵜ ⴰⴼ ⵏⵣⵣⵉⴳⵉⵣ".

ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵓⵙⵉⵏ ⵉⵄⵎⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ
 • ⵙⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵡⵉⴷ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵄⵓⵕⵉⴹⵏ ⵏⵉⵖ ⴳⴰⵔ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵉⴷⵉⵔ, ⴰⵎⴷⵢⴰ[10]:

"ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵕⵃⵎⴰ,

ⵉⴳⵏ ⴷⴰⵔⵙ, ⵉⵅⵅⵉ ⴷⴰⵔⵙ!

ⵓⴼⵉⵖ ⵏⵏ ⵎⴰⴽ ⵖ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰ ⵜⵜ ⵓⵚⵎⵎⵉⴹ!

ⵏⴽⴽⵉ, ⴽⴰ ⵉⵀⴷⴰ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳⵏⵖ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵣⴰⵍ!

ⵉ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰ ⵅⵜⵉⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵓⵣⵓⵔ

ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵃ ⵉⵥⴳⴳⵯⴰⵖⵏ, ⵉ ⴱⵓ ⴳⴰⵏⴳⴰ!"

 • ⵙⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵓⵣⵣⵔ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⴼ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ:

"ⴱⵉⵙⵎⵉ ⵍⵍⴰⵀ ⵕⵕⴰⵃⵎⴰⵏ ⵄⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵍⵍⴰⵀ ⵏⴽⵛⵎ ⴷ

ⵍⵎⴰⴽⴰⵏ ⵙ ⵚⵚⴰⵍⵉⵃⵉⵏ ⴰ ⴳⵉⴽ ⴱⴷⵓⵃ ⴰⵇⵚⵉⴹ

ⵉⵣⵔⵉ ⴷ ⵖ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵙⵙⵏⴽⵔ, ⵏⵖⵉ ⵜ ⵓⴽⴰⵏ, ⵏⵖⵍⵉ ⵜⵜ

ⴰ ⵍⴱⴰⵔⵉ ⵜⵄⴰⵍⴰ ⵍⵎⵓⵊⵓⴷ ⴽⴼ ⴰⵙⵏ ⵍⵉⵊⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙⵏ

ⴰ ⵎⵓⵛⵉ ⴷ ⵀⴰⵕⵓⵏ ⴰ ⵍⴰⵡⴱⴰⵣ ⵎⵃⴰⴷⴰⵏⵉⵏ

ⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⴰⵔ ⵙⵏⵅⵉⵍⵉⴼⵏ ⵟⵟⵕⵃ

ⵉⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵔⴱⵉⵜ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⵉⵣⵉⵢⵏ ⵉⵍⴰ ⵜⵉⵖⵎⵔⵉⵏ

ⵉⵎⵎⴰ ⵡⵉⵏⵏⵎ ⴰ ⵜⴰⵛⵉⴱⴰⵏⵜ ⵉⵊⵍⵅ ⵓⵚⵓⴹ

ⴰ ⴱⵓⴱⴱⵓ ⴰ ⵉⴳ ⴰⵢⴷⴷⵉⴷ ⴰⵅⵅⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵍⵄⵡⵉⵏ".[11]

ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏ ⵉⵄⵓⵕⵉⴹⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵏⴹⴹⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⵀⴰⵜⵉ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⴰⵙⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵎⵢⵓⵔⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴰⴼ ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⵜⵥⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵙⵔⵙ ⵙⴳ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵎⵢⵓⵔⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵥⵍⵉ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵢⵉⴹ, ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵏⵉ ⵡⴰⵜⵙⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ.

ⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ?[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ


ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ, ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ, ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⴰⵕⵏⴼⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵎ ⴰⴽⴰⵕⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵓⵍⴰ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ[12]. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏⵏⵙ ⵎⴽⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵙⵓⵍ ⵜⵍⵍⴰ. ⵙⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⵉⴱⴷⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵃⵙⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵊⵊⵉⵊⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷ ⵓⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ[13].

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵥⵉⵍ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ, ⵉⴱⵓⵖⵍⵓ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵎⵉⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵔⵣⵓ ⴳ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ.

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵙⵓⵍ ⵉⵍⵍⴰ, ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴳ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵓⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⴳⵓⵜ ⵉⴽⵕⵏⴰⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵄⵛⴰⵕ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ.

ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⴼⴰⵡ ⵉⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵎⵎⴰⵖ ⵅⴼ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⴷⵙ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. ADOHANE, Taoufik (2009) "La mascarade d’Iswabn : un rite initiatique judéo-berbère aux confins du burlesque", https://www.academia.edu/20352120/La_mascarade_d_Iswabn_Un_rite_initiatique_jud%C3%A9o_berb%C3%A8re_aux_confins_du_burlesque
 2. .بنيدير، جامع (2007)، مهرجان ءيمعشار بتيزنيت، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط
 3. أيت باحسين، الحسين (2018)، "كرنفالات ومهرجانات القناع عند الأمازيغ، (بيلماون-بوجلود نموذجا) https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=616459
 4. .ابزيكا، محمد (1982)، "الوجه والقناع في ثقافتنا الشعبية"، ضمن أعمال الدورة الأولى لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير، مطبعة فضالة، المحمدية
 5. GATTEFOSSE, J (1934), "Observations faites à l'occasion de la fête de l'Achoura à Tiznit le 17 avril 1934", Journal de la Société des Africanistes, Tome 4, Fascicule 2. pp. 319-320. https://www.persee.fr/doc/jafr_0037-9166_1934_num_4_2_1583_t1_0319_0000_1
 6. مستاوي، محمد (1995)، "إمعشار : رمزية الاحتفال والنقد الاجتماعي"، مجلة تاوسنا، العدد 2، ص.33-35
 7. LAKHSASSI, ABDERRAHMANE (1989), "Réflexions sur la mascarade de Achoura, description de la mascarade de Achoura à Tiznit", Signes du présent n° 6, PP.31.39. http://www.mondeberbere.com/mascarade-achoura.html
 8. وزيد، إبراهيم (2006)، "كرنفال إمعشار في تيزنيت"، جريدة تاويزا، العدد: 109 http://tawiza.byethost10.com/Tawiza109/carnaval.htm?i=1
 9. بنيدير جامع، نفسه
 10. بنيدير، جامع نفسه
 11. أمنون، مولاي محمد (2002)، كشف خبايا وأسرار الجنوب في ظل التسلط الإقطاعي المتستر، إفران الأطلس الصغير، نموذجا، المطبعة الجديدة، الدار البيضاء
 12. نموذج لاحتفالات شباب منطقة إفران الأطلس الصغير بإمعشار https://www.youtube.com/watch?v=KK-fTJTp2IM
 13. عرض الأستاذ الباحث الحسين ايا باحسين: مهرجانات القناع لدى الأمازيغ، تغجيجت 2013 https://www.youtube.com/watch?v=i_aiMrjzxL4