Jump to content

ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴼⵔⵏ
يفرن

30°26′N 9°36′W / 30.433°N 9.600°W / 30.433; -9.600
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 72 662
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ


ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵏⵖ ⵢⴼⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵢⵣⴳⴰ ⴳ 130 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⴼ ⴰⴹⵔⴰⴱⵍⵙ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ ⴷⴰ ⵙⵙⵉⵡⵉⵍⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ . ، ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⵜⴳⴰ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵉⵅⴰⴼⵓⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵢⵏ . ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴰⴱⴰⵔⵓⵏⵉ ⵢⵙⴽⴽⵔ ⴷⵉⵙ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1912. ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⵎⵛⴰⴱⵉⴽⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵉⵣⴰⵏⵟⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⴱⵏ ⵎⴽ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉⵀⵉⵢⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵎⴰⵡⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵄⴱⴰⵙⵉⵢⵏ , ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⵍⵉ ⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵣⵏⴰⵜⴰ , ⵎⴽ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵙⴽⴽⵔⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 942 ⴰⵔ 1066 ⵜⵍⵎⵙⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵟⵟⴼⵏⵜ ⴳⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]