Jump to content

ⵉⴼⴹ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⴹ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵉⵏ ⵣⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵣⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 14

ⵉⴼⴹ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⴹ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: ألف ليلة وليلة, ⴰⵍⴼ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵡⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴽⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⵣⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵓⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]