Jump to content

ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴽⴰⴽⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴽⴰⴽⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵍⵉⴱⵢⴰ . ⵜⵡⴰⵚⵏⵏⴰⴼ ⵙ-ⵖⵓⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1985 ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴽⴰⴽⵓⵙ ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵊⵔⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 12 ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]