Jump to content

ⵉⴷⵉⵏⴱⵓⵔⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴷⵉⵏⴱⵓⵔⵖ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ:Edinburgh؛ ⵙ ⵜⵙⴽⵓⵜⵍⴰⵏⴷⵉⵜ: Embra/E'nburrie)، ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ) ⵏ ⵙⴽⵓⵜⵍⴰⵏⴷⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵙⴽⵓⵜⵍⴰⵏⴷⴰ ⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ، ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⴳ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 78 ⴽⵎ². ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴽⵓⵜⵍⴰⵏⴷⴰ، ⵖⴰⴼ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰ ⵉⴷⵉⵏⴱⵓⵔⵖ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵙⴽⵓⵜⵍⴰⵏⴷⵉ. ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ. ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⴷⵉⵏⴱⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⵎ : ⵏ ⴰⵜⵉⵏⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵜⵓⵚⵏⵏⴰⴼⵜ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴰⵎ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ . ⵉⴷⵉⵏⴱⵔⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵜⵓⵔⴰⵜ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ 1995، ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 4,500 ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ .

ⴷⴳ ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ 2008 ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴷⵉⵏⴱⵔⴰ ⵏⵉⴳ ⵏ 471,650 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⴷⵉⵏⴱⵓⵔⵖ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴳⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴳ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ، ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⴷⵉⵏⴱⵓⵔⵖ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵡⵉⵏ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ.

ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵉ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ، ⵜⴳⴰ ⴰⴷⵉⵏⴱⵔⴰ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵕⵕⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]