ⵉⴷⴰⴱⵍⵉⵏⵉⵢⵏ (ⴰⴷⵍⵉⵙ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴷⴰⴱⵍⵉⵏⵉⵢⵏ
Dubliners
ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵊⵉⵎⵙ ⵊⵓⵢⵙ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ
ⴰⵎⵥⵔⴰⴳ ⴳⵔⴰⵏⵜ ⵔⵉⵜⵛⴰⵔⴷⵙ ⵍⵜⴷ. ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵢⵓⵏⵢⵓ 1914
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ 152
ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷ
 • The Sisters
 • An Encounter
 • Araby
 • Eveline
 • After the Race
 • Two Gallants
 • The Boarding House
 • A Little Cloud
 • Counterparts
 • Clay
 • A Painful Case
 • Ivy Day in the Committee Room
 • A Mother
 • Grace
 • The Dead

ⵉⴷⴰⴱⵍⵉⵏⵉⵢⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Dubliners) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵡⵉⵔⵍⴰⴷⴰ ⵊⵉⵎⵙⵙ ⵊⵓⵢⵙ ⵢⵓⵎⴰ 15 ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ. ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰⴳ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1914.

ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⵍⴰⵎⵏⵜ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵏ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴷⴰⴱⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20.

ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷ ⴰⵎⵜⵜⵉⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ.

ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵎⵎⵓⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷ ⵙ ⵓⵎⵏⴰⵍ:

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]