Jump to content

ⵉⴳⴳⵓⵔⴷⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴳⴳⵓⵔⴷⴰⵏ (ⴰⵎⵢⵓⵏ: ⴰⴳⴳⵓⵔⴷⵉ ⵏⵖ ⴰⴳⴳⴰⵔⴷⵓ, ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: برغوث)

ⵉⴳⴳⵓⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵡⵜⵎ ⵅⴼ ⵓⴼⴰⵙⵉ ⴷ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵥⵎⴰⴹ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]