Jump to content

ⵉⴱⵏ ⵄⴰⵔⴰⴱⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⵓⵃⵢⴷⴷⵉⵏ ⴱⵏ ⵄⴰⵔⴰⴱⵉ, (ⵙ: ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ : أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي الطائي), ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵄⴰⵔⴰⴱⵉ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ, ⴷ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⴳⴷ (ⴷⴷⵉⵏ), ⵓ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵏⴻⵇⴰⵔ ⵎⵢⵙⵜⵉⵙⵉⵙⵎ. ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⴳⵔ ⵉⴱⴰⴱⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⴽⵜⴰ ⵜⴰⵚⵓⴼⵉⵜ. ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1165, ⴷⵉ ⵎⵓⵔⵙⵉ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ, ⴷⵉ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1240, ⴷⵉ ⴷⵉⵎⴰⵛⵇ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⴰ. ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⴰⵡⴷ « ⵛⵛⵉⵅ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ », ⵖⵓⵔⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 846 ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ. ⴷ ⵉⵙⴼⵔⴰ ⵏⵏⵙ, ⵢⴻⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⴷ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⵛⴱⴰⵃⴰ, ⵉⴱⴰ, ⴰⵔⴰⵎⵙⵓ, ⴰⵜⴳ. ⴰⵙⵎⵉ ⵖⵓⵔⵙ 14 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⵎⵍⴰⵍ ⴷⵉ ⴽⵓⵔⴷⵓ (ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ) ⴰⴽⵡ ⴷ ⴱⵏ ⵔⵓⵛⴷ (Averroès), ⵉⵍⵎⴷ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵉⵍⵓⵙⵓⴼⵉⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]