Jump to content

ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵎⵉⵛⵄⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵎⵉⵛⵄⴰⵍ

ⵉⵍⵓⵍ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵎⵉⵛⵄⴰⵍ ⴷⴳ 28 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1956 ⴷⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵙⵍⵡⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀⴼⴰⵍⵉⵙⵟⵉⵏ ، ⵢⵖⵔⴰ ⴷⵉⵙ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙⵙ 1967 ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵣⵓⴳ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵍⴽⵡⵉⵜ، ⵢⴷⴷⵔ ⵖⵉⵏ ⴷⴳ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵖⵉⴼ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵢⴽⵎⵎⵍ ⴷⵉⵙ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ (ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ) ⴷ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ، ⴷ ⵢⴽⵎⵎⵍ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵉⵡⵉ ⴰⴱⴰⴽⵍⴰⵔⵢⵓⵙ ⴷⴳ ⵍⴼⵉⵣⵉⴽ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵍⴽⵡⵉⵜ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1970 ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⴽⵜⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷⵉⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ، ⴷ ⵜⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ، ⴷ ⵜⵥⵔⴰ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵏ ⵢⴷⴷⵔ ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴰ. ⵜⵉⵡⵙ ⵜⴰⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵡⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙ، ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵥⵔⴰ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⴰⵎ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⴷⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ، ⵢⵙⴱⴼⴼ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⴰⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵍⴽⵡⵉⵜ، ⴷ ⵢⴷⵔⴰ ⴷⴳ ⴰⵙⵙⵓⵙⵔ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵎⵉⵏⴰⴼⵙⵏ ⵓⵎⵓⵖⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴼⴰⵜⵃ ⵖⴼ ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ، ⴳ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⵔⴱ ⵎⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⵙ ⵏⵏ ⵢⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵙⵟⵉⵏ. ⵉⵙⵓⴼⵖ ⵎⵉⵛⵄⴰⵍ ⴷⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1978 ⵢⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⴰⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵍⴼⵉⵣⵉⴽ ⴷⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ، ⴰⵡⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵎⴰ ⵖⵓⵔⵙ 7 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡⵏ، ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵉⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ.