Jump to content

ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵖⵉⵢⴰⵜ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⴱⵓ ⴼⴼⵜⵓⵃ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴱⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏ ⵚⴰⵍⵃ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ ⵏⴰⵙⴰⴱⴱⵓⵔⵉ (18 ⵎⴰⵢⵓ 1048 - 4 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1131) ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ (ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵜⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴷ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⴼⴰⵔⵙⵉⵙ, ⵉⵍⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵉⵚⴰⴱⵓⵔ, ⵅⵓⵔⴰⵙⴰⵏ, ⵉⵔⴰⵏ ⴳⵔ 1038 ⴷ 1048, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳⵔ 1123 ⴷ1124 , ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 83 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴳ ⴷⴰⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵊⵉⴱⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⴹⵓ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵉⵍⵏ.

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵓⵍ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ ⴱⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏ ⵚⴰⵍⵃ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1048 ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵉⵚⴰⴱⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵅⵓⵔⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⵍⴳⵓⵇⵉⵜ. ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴷⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⴳⴷ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⵙⵙⴼⵍⴷⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵓ ⴼⴰⵜⵃ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⴱⵏ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⴱⴰⵔⵙⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵄⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⴱⴰⴱⵉⵇⵉ - ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵄⵓⵎⴰⵔ - ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏⵏⵙ:  ⁇ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏⵏⵙ ⵊⵡⴰⵢⵙ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷ ⵉⵜⵔⵉ ⵎⵓⵔⴽⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ. [...] ⁇ .:471 ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ 18 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1048.

ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵉⵚⴰⴱⵓⵔ. :659 ⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔⵏ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵅⵓⵔⴰⵙⴰⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵎ ⵎⵓⴼⵉⵇ ⵏⵉⵚⴰⴱⵓⵔⵉ, ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.:20 ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵉⵚⴰⴱⵓⵔ, ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵅⴰⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1068, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔ ⵖⵔ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1070 ⵖⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵎⵔⵇⴰⵏⴷ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴳⴰ  ⁇ ⴰⴱⵓ ⵟⴰⵀⵉⵔ  ⁇  ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵢⵓⵔⴰ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1070, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵊⴰⴱⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ (ⵜⴰⵔⵔⴰ ⴳ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⵔ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⴱⵓ ⵟⴰⵀⵉⵔ.

ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⵏⴰ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ:

ⵥⵔⵉⵖ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵉⵏⵓ ⴳ ⵜⵉⵥⵥⵓⵔⴼⴰ
ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⵃⴱⴰ.
ⵓⵔ ⵓⴼⵉⵖ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ.
ⵙⵢⴰⴼⴰⵖ ⵙⵢⴰⴼⴰⵖ ⵜⴰⵔⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ.
ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴳ ⵜⴽⵡⵓⵥⵜ ⵏⵏⵙ:
ⵙⵙⴽⵔⵖ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⵓⵔ ⵙⵙⵇⵙⵉⵡⵖ.
ⵔⵡⵍⵖ ⴳⵉⵙ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵖ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵙⴳ ⴷⴰⵔⵉ, ⵎⴰⵅ ?
ⵔⵎⵙ ⵎⴰⵅ ⴰⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵖ.
ⵓⵔ ⵉⵊⵊⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵏⵓ.
ⵓⵔ ⵙⵙⴼⵍⴷⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⵓ, ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵓ.
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ.
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ, ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵡⴼⴰⵍ
ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ, ⴰⵔ ⵉⵏⵏⴰ:
ⵣⵔⵉⵏⵜ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⴷ.
ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷⴰⵔⴽ
ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵔⵅⵓⵢⴷ ⴰⴹⵕⵉⵚ.


ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙⵉⵎⵎⵓⵜ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 83 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵉⵚⴰⴱⵓⵔ ⴳ 4 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1131 ⵉⵎⴹⵍ ⴳ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵖ ⵓⵔⵜⵉ ⴷⴰⴷⵉⴽⵙ ⵟⴰⵔ ⵉⵍⵊⵊⵉⴳⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵙⵎⵎⴰⵏ ⵉⵡⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⵖ ⴰⵎⴹⵍ ⵏ Ɛⵓⵎⴰⵔ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ.ⵙⴰⵙⴰ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵔⴰⵔ.

ⵙⴱⵉⴷⴷ ⵜⴰⵔⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⵙⴽⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵏⵉⵛⴰⴱⵓⵔⵉ ⴳ ⵏⵉⵛⴰⴱⵓⵔ, ⴳ ⵉⵕⴰⵏⵜⵉⵙⴽⵡⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵙ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⴰⴷⵉⵍⴰⵢⴷ ⵀⴰⵏⵙⴽⵓⵎ ⵍⵉⵙⵓⵏ 1905ⵍⵍⵏ ⵙ ⵜⵔⴳⵉ ⵏ ⵜⵔⴳⵉ.

ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴳⵏⵏⴰ
ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴹⵏ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ:
ⴰⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴼⴼⴰⵔⵏ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵉⵙⵍⴽⵏ
ⴰⵢⴰ ⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ.
ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵉⵏⵓ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ
ⴰⵙⴽⵍⵓ ⵏⵏⴽ ⵇⴱⵍ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⴱⵉⵏ

ⵜⵉⵙⴽⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵏⵉⵛⴰⴱⵓⵔⵉ ⴳ ⵏⵉⵛⴰⴱⵓⵔ, ⴳ ⵉⵕⴰⵏ
  • ⵜⵉⵙⴽⵡⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵙ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⴰⴷⵉⵍⴰⵢⴷ ⵀⴰⵏⵙⴽⵓⵎ ⵍⵉⵙⵓⵏ 1905

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 83 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵉⵚⴰⴱⵓⵔ ⴳ 4 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1131 ⵉⵎⴹⵍ ⴳ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵖ ⵓⵔⵜⵉ ⴷⴰⴷⵉⴽⵙ ⵟⴰⵔ ⵉⵍⵊⵊⵉⴳⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵙⵎⵎⴰⵏ ⵉⵡⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⵖ ⴰⵎⴹⵍ ⵏ Ɛⵓⵎⴰⵔ ⵍⵅⵉⵢⵢⴰⵎ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]