Jump to content

ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴱⵏⵓ ⵍⵅⴰⵟⵟⴰⴱ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴱⵓ ⵃⴰⴼⴷⵚ ⴱⵏⵓ ⵍⵅⴰⵟⴰⴱ ⵍⵄⴰⴷⴰⵡⵉ ⵍⵇⵓⵔⴰⵢⵛⵉ, ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵍⴼⴰⵔⵓⵇ, ⵏⵜⵜⴰ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵅⵓⵍⴰⴼⴰ ⵔⴰⵛⵉⴷⵓⵏ ⴰⴳⴷ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵔⴰⵙⵙⵓⵍ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ, ⵉⵢⴰ ⵣⵉⵍⵇⴰⴷⴰ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷⵉ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵍⵉⵙⵙⵍⴰⵎ. ⵉⵢⴰ ⵣⵉ ⵍⵄⴰⵛⵔ ⵎⵓⴱⴰⵛⴰⵔⵉⵏ ⵙ ⵍⵊⵏⵜ, ⵉⵢⴰ ⵣ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵚⴰⵃⴰⴱⴰ, ⵉⴹⴼ ⵍⵅⵉⵍⴼⴰ ⴰⵍⵢⵎⵓⵜ ⴰⴱⵢ ⴱⴰⴽⵔ ⵚⵉⴷⵉⵇ.ⵉⴽⴰ ⵉⴱⵏ ⵍⵅⴰⵜⵟⴰⴱ ⴷ ⵍⴰⵇⴹⵉ ⵉⵜⵡⴰⵛⵀⵔ ⵙ ⵍⵄⴰⴷⵍ ⴷ ⵍⵉⵏⵚⴰⴼ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵣⵉ ⴹⵓⵍⵎ, ⵉⵢⵉⵏ ⵉⵎⵎⵙⵍⵎⵏ ⵅⴷ ⵎⴰⵛⵉ ⵉⵎⵎⵙⵍⵎⵏ, ⵀⴰⵢⴽⴰ ⵅⵉ ⵙⴰⴱⴰⴱ ⴰⵍⵉ ⵜⵙⵙⵎⴰⵏ ⵙ ⵍⴼⴰⵔⵓⵇ, ⵃⵉⵜ ⵍⴰⵢ ⵜⴼⵔⴰⵇ ⵍⵃⵇ ⵅⵉ ⵍⴱⴰⵟⵍ. ⵏⵜⴰ ⴰⴳⵯⵢⵉⵏ ⵜⴰⵇⵡⵉⵎ ⵍⵀⵉⵀⵔⵉ, ⴷⵉ ⵍⵄⴰⵀⴷ ⵏⵙ ⵉⵚⵉⵡⴹ ⵍⵉⵙⵙⵍⴰⵎ ⵖⵔ ⴰⵏⴼⴰ, ⵉⵙⵙⵡⵙⵄ ⵏⵉⴹⴰⵇ ⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵍ ⵉⵙⵙⵍⴰⵎ ⵅⵉ ⵍⵄⵉⵔⴰⵇ, ⵎⵉⵚⵔ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵛⵛⴰⵎ, ⴼⴰⵔⵉⵙ, ⵅⵔⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵏⵇⵔ ⴰⵏⴰⴹⵓⵍ, ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴽⵯⵙⵉⴷⴼⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙⵙ ⴷⵉ ⵍⵃⵓⴽⵎ ⵉⵎⵎⵙⵍⵎⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵉⵛⵔⴰⴷ ⵍⴰⵇⵓⴷⵙⵙ ⴷⵉ ⵍⵉⵙⵙⵍⴰⵎ, ⵣⵉⵙⵢⴰ ⵜⵛⵎⵍ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵍⵉⵙⵙⵍⴰⵎ ⵇⴰⵃ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵉⵎⵔⴰⵟⵓⵔⵉⵢⴰ ⵍⴼⴰⵔⵉⵙⵉⵢⴰ ⴰⴳⴷ ⵜⵓⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵉⵎⵔⴰⵟⵓⵔⵉⵢⴰ ⵍⴱⵉⵣⴰⵏⵟⵉⵢⴰ. ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⴰⵕ ⴱⵏ ⵍⵃⴰⴱⴱ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⵉⴼⴰⵔⵙⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵖⵥⴰⵏⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ, ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ. ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴱⵖⵔⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵙ ⵓⴽⵙⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ.