Jump to content

ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⴰⵀ ⴰⵛⵉⵏⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴰⵛⵉⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵍⵉⴱⵉ ,ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⵉⵙⴼⴼⴰⵖⴷ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔ ⵎⵓⵄⵎⵎⴰⵔ ⵍⵇⴷⴷⴰⴼⵉ ⵢⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⴳⵓⵎⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ (Ilsas Canarias). ⵢⵓⵙⵉ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴰⵛⵉⵏⵉ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵉⵔⵉⵔ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⴳⴷⵍ ⵓⵙⵏⵏⴰⵔⴰⴼ (Dictateur) ⴰⵍⵉⴱⵉ. ⵉⵖⵔⴰ ⵄⵛⵉⵏⵉ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵉⵡⴰⵜⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵍⵉⴱⵉ.

ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⴰⵀ ⵄⴰⵛⵉⵏⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⴷⴷⴰⴼⵉ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ "ⵓⵙⵙⴰⵏ" ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⴷ ⵜⵉⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎ : ⵄⵍⵉ ⴼⵟⵉⵙ, ⵄⴰⴱⴷ ⵔⴰⵡⵓⴼ ⴱⵓⵏⴷⵓⵇ, ⴷ ⵄⵉⵎⴰⴷ ⵍⵀⴰⵎⵉⵙⵉ, ⵔⴰⵎⵣⵉ ⵍⵖⴰⵍⵉ, ⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵢⴰ ⵍⵄⵣⴰⴱⵉ ⴷ ⵄⵍⵉⵢⵉⵏ ⵙⴰⵍⵎ. ⵜⵉⵡⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ 2004, ⴷ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ 2006, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵢⵓⵡⵖ (ⵉⵏⵜⵔⴷⵉⵔ) "ⵓⵙⵙⴰⵏ" ⵅⴼ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ 2006, ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵔⴷⴰ ⴰⵢⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙ ⵜⵉⵛⵛⵓⴼⵔⵜ . ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⴰⵙⵏⵏⴰⵔⴰⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⴱⴱⵉⵏ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵄⵛⵉⵏⵉ ⵙ ⵓⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⴱⴰ, ⵙⴼⵉⵙⵙⵏ ⴰⴳⵔⴹ ⵏⵏⵙ, ⴷⵍⵏ ⴰⴼⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵓⵥⴷⴷⵓⵎ (ⵜⵉⵏⵓⵔⴰⴼ : ⵉⵏⵊⵓⵙⵜⵉⵛ), ⵎⴰⵛⴰ ⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵛⵉⵛⵓⵏⴳ ⵓⵔ ⵢⵓⴳⴰⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵏⵓⵔⴰⴼ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵉⵎⴰⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵍⵓⵃⵏⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵖⴰⴼ ⵉⵣⵏⵥⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵓⵎⵥⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵄⵛⵉⵏⵉ ⵙ ⵉⵙⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ (ⵍⴰ ⵊⵓⵙⵜⵉⵛ) ⵜⴰⴽⵓⵛⴰⵎⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ, ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴰ ⵙ ⵜⵙⵙⵍⵙⴰ ⵜⴰⵍⵓⵎⵙⵜ (ⴰⵛⵛⵓⵙⴰⵜⵉⵓⵏ) ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴰⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵉⴳ ⴰⵡⴰⵔⴰⵣⵔⴼ (ⵉⵎⵎⵉⴳⵔⴰⵜⵉⵓⵏ ⵉⵍⵍⵥⴳⴰⵍ), ⵜⵏⴽⴹ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵉⵜⵉⵔⵉⵔ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵄⵛⵉⵏⵉ ⴰⵙⴰⵍⴰⴳ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵙⴳ ⵓⵖⵣⵓ, ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⴳⵔⴹ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵍⵍⵉ ⵉ ⵉⵎⴰⵢⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⴷ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
  • ⴰⴱⵔⵉⴷ
  • ⴰⵎⴰⵙⵏⴰⵡ
  • ⴰⵎⴻⵣⵓ ⵏⵏⴻⵢ
  • ⴰⵔⴳⴰⵣ
  • ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴳⴳⴰⵣ
  • ⵎⵣⵄⵓⴷ ⴻⵏⵏⴻⵖ
  • ⵜⴰⴳⵣⵔⵜ ⵏⵏⵖ
  • ⵜⵎⴰⵍⵍⴰ ⵜⴻⴷⵀⵔⴰ
  • ⵢⴰⴽⵓⵛ
  • ⵢⴻⵎⵎⴰ