Jump to content

ⵃⴰⴷⴷⴰ ⵓ ⵄⴽⴽⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵃⴰⴷⴷⴰ ⵓⵄⴽⴽⵉ, ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 1953 ⴷⵉ ⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵃⴰⵇ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 1969 ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴱⵏⵏⴰⵚⵕ ⵓⵅⵓⵢⴰ. ⵉⴳⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵃⴰⴷⴷⴰ ⵓⵄⴽⴽⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵉⵔⵛⵎⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵉⵣⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵃⴰⴷⴷⴰ ⵓⵄⴽⴽⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵣⵉⴽⴽⵙⵏ:

  • ⴰ ⵢⴰ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴰⵡⴰ
  • ⵉⵙⵓⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼ
  • ⴰ ⵎⴰⵏⵓ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵔⴰⵔⵉⵏ
  • ⴰⵄⵡⵡⴰⵎ ⴰⵢ ⴳⵉⵅ ⴷ ⴱⵏⵏⴰⵚⵕ ⵓⵅⵓⵢⴰ


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]