Jump to content

ⵀⵉⵏⴷⵉ ⵥⵀⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵀⵉⵏⴷⵉ ⵥⵀⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2015

ⵀⵉⵏⴷⵉ ⵣⵀⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽⵜ, ⵜⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵙⴹⵉⵢⵓⵔ(ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1979 ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵜⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽⵜ. ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ, ⵓⴷⴰⴷⵏ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵏⵖ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⴽⵙ ⴳⵔ ⴰⵙⵏⵜ ⴰⵎⵎ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ "ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ" (Imikk s imikk).

ⵙⵙⵓⵙⵓⵎⵏ ⵜⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⴰⵎⵎ ⵛⵛⵉⵅⴰ ⵔⵉⵎⵉⵜⵉ, ⵜⵉⵔⵡⵉⵙ "ⴱⵉⵜ ⵊⵉⴱⵓⵏⵣ", "ⴱⵉⵍⵉ ⵀⵓⵍⵉⴷⴰⵢ", "ⴱⴰⵜⵉ ⵙⵎⵉⵜ", ⴷ "ⵏⵓⵕⴰ ⵊⵓⵏⵣ". ⵜⵏⴽⵔ ⴷ ⴷ ⵉⵎⵎⵉⵙ ⵜⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵅⵓⵔⵉⴱⴳⴰ ⴳ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵜⴼⵍ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 15 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵜⵎⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⴱⴰⵔⵉⵙ ⵖⵓⵔ ⴱⴰⴱⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴷⴼⵔⵉⵔ. ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 18 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵍⵓⴼⵔ (Louver). ⴷⵉⵏⵏ ⴰ ⴳ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⵥⵀⵔⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴼⴽⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵍⵍⵉⴳ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ. ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ 2005 ⵜⵓⵔⴰ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ 50 ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵙⴳⵉⵙⵜⵏ:

 • Beautiful Tango;
 • Oursul;
 • Three;
 • Stand up.

ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⵏ ⵥⵀⵔⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ 2005 ⵜⵓⵔⴰ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ 50 ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵙⴳⵙⵏⵜ Beautiful Tango, Orsul, Three, Stand up...
 • ⴳ 2009 ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏ CD ⵏⵏⵙ ⵓⵖⵣⵉⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.
 • ⴳ ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵏ 2010 ⵜⵙⵓⵙⵔ ⴰⵍⴱⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵊⴰⵥ(Jaz) ⴷⵉⴳⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ.
 • ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵏ 2010 ⵜⵓⵡⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵥⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ “ⴱⵍⵓⴷⵉⵜⵓ” ⵅⴼ ⵡⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏⵏⵙ "bad bad thinks".
 • ⵜⵓⵎⵥ ⴳ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⴱⵔ 2010 ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ "ⵜⴽⵓⵏⵙⵜⴰⵏⵜⵉⵏⵜ"(Constantin 2010 pour Handmade) ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⵎ ⴰⴽⴽ ⵢⵓⴼⵏ.
 • ⴳ 2011 ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ "ⴼⵉⴽⵜⵡⴰⵔ ⴷⵓ ⵍⴰ ⵎⵓⵣⵉⴽ"(Vectoir de la Musique) ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⵎ ⴰⴽⴽ ⵢⵓⴼⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ (Music World);
 • ⴳ 2016 ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ "Victoires de la musique" ⵏ Homeland;
 • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⴽⵉⵜⵉⵏ (talents) W9 2016;
 • ⴳ ⵖⵓⵛⵜ 2016 ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ(ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵢ): ⵡⵉⵙⴰⵎ ⴰⵍ-ⵎⵓⴽⴰⴼⴰⴰ ⴰⵍ-ⵡⴰⵟⴰⵏⵢⵢⴰ, ⴰⵙⵓⴽⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. ⵙⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 6;
 • ⵜⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ...

ⴰⵍⴱⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • 2009 : Hindi Zahra

Beautiful Tango Oursoul Try Stand Up

 • 2010 : Handmade

Beautiful Tango Oursoul Fascination Set Me Free Kiss & Thrills At The Same Time Imik Si Mik Music Stand Up Don't Forget Old Friends

 • 2015 : Homeland

To the Forces Silence Any Story Un Jour Can We Dance La Luna The Blues Broken Ones Dream Cabo Verde The Moon Is Full

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]