Jump to content

ⴽⴰⵣⵓⵡ ⵉⵛⵉⴳⵓⵔⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⴰⵣⵓ ⵉⵛⵉⴳⵓⵔⵓ
Kazuo Ishigurou
ⵉⵛⵉⴳⵓⵔⵓ ⴳ ⵙⵟⵓⴽⵀⵓⵍⵎ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 8 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1954
ⵏⴰⴳⴰⵥⴰⴽⵉ, ⵏⵉⴱⵓⵏ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵎⵙⵓⵏⴳⴰⵍ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵍⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⵡⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵔⴰ ⵏⵉⴱⵓⵏ (ⴰⵔ 1983)
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ (ⵙⴳ 1983)
ⴰⵙⴳⵎⵉ Bachelor of Arts
Master of Arts
ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵜ
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵏⴳⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ
ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ 1981–ⵉⵙⵓⵍ
ⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷⵔⴰⵎⴰ, ⴰⵎⴰⵔⵓⵔ ⴰⵎⴰⵣⵔⴰⵢ, ⴰⵎⴰⵔⵓⵔ ⴰⵡⵙⵏⴰⵏ
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ An Artist of the Floating World
The Remains of the Day
When We Were Orphans
Never Let Me Go (novel)
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ Winifred Holtby Memorial Prize (1982)
Costa Book Awards (1986)
Booker Prize (1989
Order of the British Empire (1995)
Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (1998)
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ
ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⴰⵡⵎⵉ ⵉⵛⵉⴳⵓⵔⵓ (ⵉⵍⵓⵍ 1992)

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]