Jump to content

ⴽⴰⵜⴱ ⵢⴰⵙⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⴰⵜⴱ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1956

ⴽⴰⵜⴱ ⵢⴰⵙⵉⵏ, ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⴷⵣⴰⵢⴷⵉ, ⵙⴳ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵣⵖⴰ. ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵖⵓⵛⵜ 1929, ⴷⵉ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1989 ⴷⵉ ⴳⵖⵓⵏⵓⴱⵍ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]