ⴼⴰⵣⵢⵓ ⴽⴰⵔⴷⴰⵏⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴼⴰⵣⵢⵓ ⴽⴰⵔⴷⴰⵏⵓ (ⵜⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵜ: Fazio Cardano) (1444 - 28 ⵖⵓⵛⵜ 1524), ⵉⴽⴽⴰ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵏⵜⴰⵏ, ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⵏ "prespective". ⵉⴽⴽⴰ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴼⵢⴰ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵏⴰⵍⵏ ⵜⴰⵥⵔⵀⵔⵎⵉⵙⵜ ⴷ "occultism". ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴰⵍ ⴰⵥⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ.

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴽⴰⵔⴷⴰⵏⵓ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⴷⴷⴰ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⴼⴰⵜⵜⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⵎⵉⵢⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵖⵢ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵢⵉⵎⴰⵏ/ⵍⴰⵔⵡⴰⵃ ⵣⵖ ⵢⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.[1]

ⵉⴳⴰ ⴼⴰⵣⵢⵓ ⴽⴰⵔⴷⴰⵏⵓ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵊⵉⵔⵓⵍⴰⵎⵓ ⴽⴰⵔⴷⴰⵏⵓ.[2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Robert Payne (1978), Leonardo, Doubleday, P. 95, probably, like many professors, he had a habit of to talking to himself.
  2. Alan Shuchat; Simon Gindikin. Tales of Mathematicians and Physicists. Springer; 2007. ISBN 978-0-387-48811-0. p. 6.