Jump to content

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⵣⴰⵀⵔⴰ

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⵣⴰⵀⵔⴰ ⵢⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ (ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵖⵉⴼⵙ) . ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵢⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵅⵓⵡⴰⵢⵍⴷ ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵊⵎⵄⴰ 20 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷⴼⵉⵔ ⵜⴰⵎⴳⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵏⴱⵉ ⴷⴼⵉⵔ ⵉⵙⵔⴰ ⴷ ⵍⵎⵉⵄⵔⴰⵊ ⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ، ⵏⵖ ⴷⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷⴰⵜ ⵍⴱⵉⵄⵜⴰ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⴽⴽⴰ ⵍⵎⵓⴽⴰⵔⴰⵎⴰ، ⴷ ⵏⴰⴱⵉ ⴰⵙ ⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ (ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵙⵙⵓⵏⵜ ⴷ ⵍⵊⵎⴰⵄⵜ). ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵍⴼⵇⵇⵉⵀ ⵄⴰⵍⵉ ⴱⵏ ⴰⴱⵉ ⵟⴰⵍⵉⴱ (ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵖⵉⴼⵙ) .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]