Jump to content

ⴷⵢⴰⵏⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
Diana Spenser

ⴷⵢⴰⵏⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⵉⵍⵣ, ⵜⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1961 ⴳ ⵙⴰⵏⴷⵔⵉⵏⴳⴰⵎ ⴳ ⵍⴳⵏⵉⵣ ⵜⵊⵡⵊ ⴷ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵛⴰⵔⵍ ⵡⵉⵏⴷⵙⵓⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1981 ⵉⵜⵜⴰⵀⵍ ⵙⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1996, ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 31 ⵖⵓⵛⵜ 1997 ⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵉⵍⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⴰⵍⵎⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⵍ ⵉⵙ ⴰⵎⵉⵚⵔⵉ ⴷⵓⴷⵉ ⴰⵍⴼⴰⵢⴷ.

ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵍⴰⴷⵢ ⴷⵉ ⵏⵖ ⵍⴰⴷⵢ ⴷⵉⴰⵏⴰ, ⵜⵉⴼⴼⴻⴼⵖⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵇⴰⵔⴰⵙ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴷⵉⵢⴰⵏⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽⵉ ⵎⴰⵛⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⵙ ⴰⵅⴰⵜⵔ ⵏⵇⵇⴰⵔ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵏ’ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ. ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵜⴻⵜⵡⴰⵙⵏ ⴼ ⵛⵖⴰⵍⵉⵙ ⵏⵍ ⵅⵉⵔ ⴷ ⵡ'ⴰⵢⵏ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵉⵓ ⴳⵍⵍⵉⵍⵏ ⴷ'ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ. ⵙⴳ ⵡ’ⴰⵙⵙ ⴰⵙⵙ ⵎⵉ ⵜⵡⴰⵅⴹⴱ ⴷ’ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵛⴰⵔⵍ ⵡⵉⵏⴷⵙⵓⵔ ⵏⵍ ⴳⴰⵍ ⴳ’ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1981 ⴰⵔⵎⵉ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴳ’ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1997 ⵙⴷⴷⴰⵡ ⵏⵜⵉⵍⴳⴳⵉⵜ ⵏⵍ’ⴰⵍⵎⴰ ⴳ ⵒⴰⵔⵉ ⵙ ⵍⴰⴽⵙⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⵔⵓⵙⵜ, ⴷⵉⴰⵏⴰ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⵓⵍⵍⴰⵙ ⵜⵉⵎⵙⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ , ⴷ ⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵀⵉⴱⵉ ⵢⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷ, ⴰⴽⵜⵔ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵉⵍⵉⵣⴰⴱⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ.

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]