Jump to content

ⴷⵓⵍⵉⵏⴳⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⵓⵍⵉⵏⴳⵓ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵎⵍ ⵓⵎⴹⵉⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2011
ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙⴽⴰⵍⴰ
ⴰⵙⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ http://duolingo.com/

ⴷⵓⵍⵉⵏⴳⵓ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Duolingo)‏ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵎⵍ ⵓⵎⴹⵉⵏⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ. ⵉⵜⵜⴱⵏⴰ ⴷⵓⵍⵉⵏⴳⵓ ⴼ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵔⵉⵏⵢⵓⵎ, ⴰⵔ ⵉⵙⴰⴳⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵏ ⴰⵙⵎⵍ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵓⵖ ⴰⴱⴰⵟⵍ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⴱⵔⵉⵎⵢⵓⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵉⵎⵜ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷⵙⵓⵜⴳⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]