Jump to content

ⴷⴰ ⴼⵍⴰⵛ (ⴼⵉⵍⵎ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⴰ ⴼⵍⴰⵛ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴽⵛⵏ ⵉⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⴷⵔⴰⵎⴰ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 144 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ ⴷⴰ ⴼⵍⴰⵛ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⵎⵓⵙⴽⵉⵜⵉ
ⵙⵉⵏⴰⵔⵉⵙⵜ ⴽⵔⵉⵙⵜⵉⵏⴰ ⵀⵓⴷⵙⵓⵏ
ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵀⵉⵏⵔⵉ ⴱⵔⴰⵀⴰⵎ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴱⵏⵢⴰⵎⵉⵏ ⵡⴰⵍⴼⵉⵛ

ⴷⴰ ⴼⵍⴰⵛ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: The Flash) ⵉⴳⴰ ⴼⵉⵍⵎ ⴼ ⴰⵏⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⴼ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵍⵉ ⵙⴰⵙⵡⴰ ⵍⵉⵙⵎ ⵏⵙ ⴷ ⵍⴼⵉⵍⵎ, ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵣⴳ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⴷⵉⵙⵉ ⴽⵓⵎⵉⴽⵙ. ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⵎⵓⵙⴽⵉⵜⵉ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴷⵉⵙⵉ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴱⵉⴽⵜⵛⵓⵔ, ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴰ ⵎⵉⵍⵔ, ⵡⵉⵏ ⴰⴼⵍⵉⴽ, ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴽⵉⵜⵓⵏ, ⵙⴰⵛⴰ ⴽⴰⵍⵉ, ⴽⵉⵔⵙⵉ ⴽⵍⵉⵎⵓⵏⵙ, ⵎⴰⵔⵉⴱⵍ ⴱⵉⴷⵔⵓ, ⴷ ⵔⵓⵏ ⵍⵉⴼⵉⵏⵊⵙⵜⵓⵏ. ⵉⵣⵔⵉ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Movies: The Flash - WarnerBros.com