Jump to content

ⴳⵍⵓⵙⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴳⴰ ⴳⵍⵓⵙⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ. ⴷⴰⵔⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢ:

  • ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ, ⵉⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ.
  • ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵜⵚⴽⵓ ⵖⴼ ⵓⵏⴰⵎⴽ.
  • ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴼⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔ ⴰⵙⴼⵜⵉ ⵏⵖ ⴰⵏⴰⵡ. ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵊⵕⵓⵎⵉⵏ.
  • ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵜⴳⴰ ⴳⵍⵓⵙⴰ ⵜⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵉⴷⵉⵜ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵥⵖⵓⵕⴰⵏ ⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵉⴽⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]