Jump to content

ⴳⴰⵔⴼⵉⵍⴷ: ⵍⴼⵉⵍⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴳⴰⵔⴼⵉⵍⴷ : ⵍⴼⵉⵍⵎ
ⴰⵏⴰⵡ ⴼⵉⵍⵎ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⵙⵙ ⵍⵉⵖ ⴷⵉⴼⴰⵖ 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵎⴰⵔⴽ ⴷⵉⵏⴷⴰⵍ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵊⵓⵏ ⵙⵓⵀⵉⵍ
ⴰⵏⴷⵔⵓⵡ ⴽⵓⵙⵓⴼ
ⴱⵔⵓⴷⵔⵉⴽ ⵊⵓⵏⵙⵓⵏ
ⵙⵜⵉⴼⵏ ⴱ. ⵡⵉⴳⵏⵔ
ⴽⵔⵉⴳ ⵙⵓⵙⵜ
ⵏⴰⵎⵉⵜ ⵎⴰⵍⵀⵓⵜⵔⴰ
ⴽⵔⵓⵙⴱⵉ ⴽⵍⵉⵢⵙ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵊⵓⵏ ⴷⵉⴱⵏⵉⵢ
ⴰⴱⴹⴰⵢ ⵙⵓⵏⵉ ⴱⵉⴽⵜⵛⵔⵣ

ⴳⴰⵔⴼⵍⵉⴷ: ⵍⴼⵉⵍⵎ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: The Garfield Movie) ⵉⴳⴰ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴰⵎⵙⴹⵚⵉ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵔⴽ ⴷⵉⵏⴷⴰⵍ ⵍⵉ ⵔⴰⴷⵉⴼⵖ ⵖ 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 ⵖ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⵉⴳⴰ ⵙ ⵍⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵏ ⴷⵏⵉⴳ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵙⵓⵏⵉ ⴱⵉⴽⵜⵛⵓⵔ, ⴷ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⴱⵓⵍ ⴰ. ⴽⴰⴱⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵔⴽ ⵜⵓⵔⴳⵓⴼ, ⴷ ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵔⵉⵢⵏⵓⵍⴷⵙ, ⴷ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⴽⵔⵉⵙ ⴱⵔⴰⵜ ⵍⵉ ⵔⴰⵢⴳ ⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⴰⵏⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ, ⵏⵜⴰ ⴷ ⵚⴰⵎⵡⵉⵍ ⵊⴰⴽⵙⵓⵏ, ⴼⵉⵏⴳ ⵔⴰⵎⵉⵣ, ⵏⵉⴽⵓⵍⴰⵙ ⵀⵓⵍⵜ, ⵀⴰⵏⴰ ⵡⴰⴷⵉⵏⴳⵀⴰⵎ, ⴷ ⵙⵉⵙⵍⵉ ⵙⵜⵔⵓⵏⴳ.

ⵜⴰⵏⵇⵉⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳⴰⵔⴼⵉⵍⴷ (ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⵉⵙ ⴱⵔⴰⵜⵜ), ⴰⵎⴰⵛⵛⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵉ ⵜⵓⵄⵔⴰⴼⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵓⵔⵉⵃⵎⵍⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ, ⵉⵃⵎⵍ ⵍⴰⵣⴰⵏⵢⴰ, ⵀⴰⵜⵉⴷ ⵔⴰⵢⵙⴽⵔ ⵉⵎⵙⴽⵙⴰⵍⵉⵏ ⵖ ⴱⵕⴰ ⴷ ⵔⴰⵢ ⵄⵡⵡⵏⵑ ⴱⵄⴷ ⵎⴰ ⵔⴰⵙⵓⵍ ⵉⵎⵉⴳⵉⵔ ⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵍⵉ ⵢⴰⴷⵍⵉ ⵉⵊⵍⴰⵏ - ⴰⵎⴰⵛⵛⵓ ⵏ ⴰⵥⵏⵉⵇ 'ⴼⵉⴽ' (ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵚⴰⵎⵡⵉⵍ ⵊⴰⴽⵙⵓⵏ) - ⵔⴰⵢⴹⴰⵍⴱ ⵉ ⴳⴰⵔⴼⵉⵍ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⴽⵍ ⵏⵙ ⵉⴽⵣⵉⵏ 'ⵓⴷⵉ' ⴰⴷⴰⵊⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵍⵉⵖ ⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵓⵏ ⴷ 'ⴼⵉⴽ' ⵙ ⵜⴰⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⴽⵕⴼⴹ ⵉⴼⵊⵉⵊⵏ ⴷ ⵉⵄⵎⵔⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⵣⴰⵏ.[1]

ⵉⵏⵓⵥⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⴽⵔⵉⵙ ⴱⴰⵜⵜ - ⴳⴰⵔⴼⵉⵍⴷ, ⴰⵎⴰⵛⵛⵓ ⴰⵍⵉⵜⵛⵉⵏⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵄⴳⴰⵣ, ⵓⵔⵉⵃⵎⵍⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ, ⵉⵃⵎⵍ ⵍⴰⵣⴰⵏⵢⴰ.[2]
 • ⵚⴰⵎⵡⵉⵍ ⵍ. ⵊⴰⴽⵙⵓⵏ - ⴼⵉⴽ, ⴰⵍⴳⴰⵣ ⵍⵉ ⵉⵜⵔⴱⴱⵓⵏ ⴳⴰⵔⴼⵉⵍⴷ.[2]
 • ⵀⴰⵏⴰ ⵡⴰⴷⵉⵏⴳⵀⴰⵎ[2]
 • ⴼⵉⵏⴳ ⵔⴰⵎⵉⵙ[2]
 • ⵏⵉⴽⵓⵍⴰⵙ ⵀⵓⵍⵜ - ⵊⵓⵏ ⴰⵔⴱⵓⴽⵍ[2][3]
 • ⵙⵉⵙⵍⵉ ⵙⵜⵔⵓⵏⴳ[2]
 • ⵀⴰⵔⴼⵉⵢ ⴳⵡⵉⵍⵉⵏ - ⵓⴷⵉ, ⵉⴽⵣⵣⵉⵏ ⴰⵡⵔⴰⵖ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⴽⵍ ⵏ ⴳⴰⵔⴼⵉⵍⴷ.[2][4]
 • ⴱⵔⵉⵜⵜ ⴳⵓⵍⴷⵙⵜⵉⵏ[2]
 • ⴱⵔⴰⵡⵏ ⵢⴰⵏⴳ[2]

ⴰⵙⵓⴼⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

'ⴳⴰⵔⵍⴼⵉⵍⴷ : ⵍⴼⵉⵍⵎ' ⵔⴰⵢⴼⴰⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024 ⵖ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ[5]. ⴷ ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⵔⴰⵢⴼⴰⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024 ⵎⴰⵛ ⵙⵙⵉⵜⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵍⵉⵖ ⵔⴰⵢⴼⴰⵖ.[6]

ⵍⵓⵄⴱⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⴰⵜ ⵍⵓⵄⴱⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⴼ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵔⴰⴷⵉⵜⴼⴰⵖ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⴰⵜ ⵖ 2024.[7][8]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. "Synopsis". The Garfield Movie official website. ⵢⴰⵏⴼ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 "The Garfield Movie - Official Trailer". IGN.
 3. "Garfield Movie on X: "Happy Birthday to Nicholas Hoult aka JON aka the guy that feeds me. Happy (that your) birthday (isn't on a Monday)."". X.
 4. Harvey Guillén [@harveyguillen]. "I can finally share I'll be playing "Odie" in the new @GarfieldMovie with @prattprattpratt .. who's excited for next summer ?! 🧡" (Tweet).
 5. O'Rourke, Ryan. "Garfield Release Date Moved to Spring 2024". Collider.
 6. Chapman, Wilson. "Chris Pratt's Garfield Sets Release Date for 2024". Variety.
 7. Yin-Poole, Wesley. "The Garfield Movie, Starring Chris Pratt, is Getting a Video Game". IGN.
 8. Robertson, Joshua. "The Garfield Movie Is Getting A Video Game Spinoff, For Some Reason". TheGamer.

ⵣⵕ ⵓⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]