Jump to content

ⴳⴰⴱⵔⵉⵢⵉⵍ ⴳⴰⵔⵙⵉⵢⴰ ⵎⴰⵔⴽⵉⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴳⴰⴱⵔⵉⵢⵉⵍ ⴳⴰⵔⵙⵉⵢⴰ ⵎⴰⵔⴽⵉⵙ ⴳ 2002

ⴳⴰⴱⵔⵉⵢⵉⵍ ⴳⴰⵔⵙⵉⵢⴰ ⵎⴰⵔⴽⵉⵙ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴳⴳⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵔⴰⴽⴰⵜⴰⴽ, ⵎⴰⴳⴷⴰⵍⵉⵏⴰ ⴳ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴳ 6 ⵎⴰⵔⵙ 1927, ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1982 ⵅⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵖⴰⵎⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵓⵙⵙⵏⴻⵏ, ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⴰⵙⵜⵉⵍⵉⵜ, ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵏⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴳⴰⴱⵔⵉⵢⵉⵍ ⴳⴰⵔⵙⵉⵢⴰ ⵎⴰⵔⴽⵉⵣ ⴳⵔ ⵓⵣⵓⵍⴳ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵏⴹⴰⵥⵜ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ 17 ⴱⵔⴰⵢⵔ 2014.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]