Jump to content

ⴱⵔⵄⵣⵉⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⴱⵔⵄⵣⵉⵣ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵖ ⵎⴰⴷⴰⴳⴰⵙⴽⴰⵔ

ⴱⵔⵄⵣⵉⵣ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵡ ⴼⵔⵉⵊⴷⴰ ⴰⵙⴳⴰⵏ ⵍⵉ ⵢⵛⵜⴰⵏ ⵉⵔⴱⴰⵔ, ⴷ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵉⵍⵉ ⵖ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵉⵚⴰⵃⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵢⵔⵣⴰ, ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⴰⴳⴷⴰⵍ ⴷ ⴰⵔⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⵖ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵃⵎⴰⵏ ⵏⴰⵖⴷ ⵖⵉⵍⵉ ⵖⴰⵜⵃⵎⵓ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ. ⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉ ⵖ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⴰⴱⵍⴰ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ[1].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Moonlighting: Beetles navigate by lunar polarity" [archive], Susan Milius, Science News, Week of July 5, 2003; Vol. 164, No. 1, p. 4.