Jump to content

ⴱⵓ ⵜⵉⵡⵔⵉⵇⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵓ ⵜⵉⵡⵔⵉⵇⵉⵏ
Paperman (ⴳⵍⵣ)
ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⴼⵉⵍⵎ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⴰⵇⵓⴹⴰⴹ
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⴼⵓⵖ 2012
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⴹⵚⴰ, ⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵙⵉ
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 6:33
ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵊⵓⵏ ⴽⴰⵀⵔⵙ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴽⵔⵉⵙⵜⵉⵏⴰ ⵔⵉⴷ
ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵊⵓⵏ ⴽⴰⵀⵔⵙ
ⴽⴰⵔⵉ ⴽⴰⵀⵍⴳⵔⵏ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼ ⴱⵉⴽ

ⴱⵓ ⵜⵉⵡⵔⵉⵇⵉⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Paperman) ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⴰⵇⵓⴹⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵍⵉⵍ. ⵉⴳⴰ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ, ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵊⵓⵏ ⴽⴰⵀⵔⵙ, ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴳ 2012.