Jump to content

ⴰⵣⵡⵉⵔ (ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⴰⵣⵡⵉⵔ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵡⵓⵙⵍⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴳⴳⵓⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ. ⴰⵔⵏⵏⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵡⵉⵔ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⴰⵎⴽ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵎⴽ ⵏⵔⵏⴰ ⴰⵣⵡⵉⵔ « ⴰⴽⵏ- » ⵉ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ, ⴷⴰ ⴰⵖ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴽⵏⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ.

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵡⵉⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⴰⵎⴷⵢⴰ
ⴰⴷⵓ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⴰⵣⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⵓⵥⴽⵉⵡⵜ

ⴰⴷⵓⵣⴳⴳⵯⴰⵖ

ⴰⴳⵔ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⵉⵏⴳⵔⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵢⴰⵖⵜ ⴰⴳⵕⵥⵍⴰⵢ

ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵓⵙⵏ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ

ⵜⴰⵙⵏⴼⴳⴰⵏⵜ

ⴰⴽⵏ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⵉⴽⵙⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⵔⵡⵙⵉ ⵜⴰⴽⵏⴳⵣⵉⵔⵜ


ⴰⵅⴼ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵅⴼⵓⵜⵍⴰⵢ
ⴰⴼⵉⵔ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ / ⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⴼⵉⵔⴳⴰⵎⴰ
ⴰⵙⵉⵏ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⴰⵙⵉⵏⵙⵉⵏⵜ ⴰⵙⵉⵏⵓⴽⵙⵉⴷ

ⴰⵙⵉⵏⵓⵜⵍⴰⵢ


ⴰⵢⵏ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⴰⵢⴰⵏⵢⴰⵏⵜ ⴰⵢⵏⵓⴽⵙⵉⴷ

ⴰⵢⵏⵓⵜⵍⴰⵢ

ⴰⵥⵕ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⵉⵥⵕⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵎⵎⴰⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ. ⵜⴰⵥⵕⴰⵎⵓⵏⵜ

ⵜⴰⵥⵕⴱⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵥⵕⵥⵓⵕⵜ

ⴰⴳⵜ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⴰⴳⴳⵓⴷⵢ ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ

ⴰⴳⵜⵥⵍⴰⵢ

ⴰⵣⵔ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⵍⴰⵢ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ. ⴰⵣⵔⵎⵢⴰⴳ

ⴰⵣⵔⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⴽⴽⵯ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⵉⵎⴷⵉ. ⴰⴽⴽⵯⵎⴰⵣⵉⵖ
ⴰⵏⵉⴳ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵏⵏⵉⴳ, ⴰⴼⵍⵍⴰ. ⴰⵏⵉⴳⵎⴽⵥⴰⵡ
ⴰⵙⴽⵏ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴽⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵖ ⵙ ⵡⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏⵖ ⵙ ⵜⵛⵉⵎⴰⵜⵉⵏ. ⵜⴰⵙⴽⵏⴰⴽⴰⵍⵜ

ⵜⴰⵙⴽⵏⵓⴷⵔⵜ

ⴰⴱⵔ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ. ⴰⴱⵔⵔⴳⴰⵣ

ⴰⴱⵔⴳⵎⵎⵉ

ⴰⵎⵉⴽⵕⵓ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⴰⵎⵥⵉ ⵜⴰⵎⵉⴽⵕⵓⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⵎⵉⴽⵕⵓⵙⴽⵓⴱ

ⴰⵎⴰⴽⵕⵓ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⵕⵓⴷⴰⵎⵙⴰ


ⴰⵡⴼ- ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⵜⴰⵡⴷⴰ ⴷ ⵜⵡⴰⴼⴰ ⵜⴰⵡⴼⵎⵣⵣⵉⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]