Jump to content

ⴰⵣⵡⵉⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵓⴽⵓⵙ ⵓⴷⵔⵉⴼ
ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ. ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ: ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ "ⴰⵣⵡⵉⵔ (ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ)".--Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 17:10, 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC). ⵎⴽ ⵓⵔ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ, ⵜⵉⵏⵉⴷ ⵎⴰⵅⴼ. ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ, ⴽⵯⵜⵢⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴳⴳⵯⵎ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⴷⴰⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ (ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ) ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ. (ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴽⵓⵙ)

ⴰⵣⵡⵉⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵙⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⵏⴰⵏ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ. ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵏⵜⵢ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ, ⵍⴰ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵙⵍⵉⵖ : affix (ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ), affixe

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]