Jump to content

ⴰⵣⴰⴳⴰⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵣⴰⴳⴰⵢ

ⴰⵣⴰⴳⴰⵢ, ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⵔ ⵙⵓⵡⵡⵔⴰⵢⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽⵉⵎⵉⵖⵏⵏ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⴹ ⵜⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ 2.60 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵉⵜⵔⵓ، ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ 800 ⵏ ⵉⴷ ⴳⵕⴰⵎ. ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵖⴷⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⵖⴰⵔ ⵏⵖ ⵓⵣⵣⴰⵍ, ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⵉⵜ, ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⵙ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵣⴰⴳⴰⵢ .

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ (ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⴳⴰⵢ)[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⴳⴰⵢ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵣⴷⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵡⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⴰⵎⴽ ⵉⴳⵎⵎⵔ ⵓⵜⵛⵉ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵏⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⵎⵔ ⵙ ⵓⵣⴰⴳⴰⵢ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]