Jump to content

ⴰⵜⴰⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵜⴰⵢ

ⴰⵜⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵖⵉ ⵏⵏⴰ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉⵜⵢⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴰ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵜⴰⵢ ⵢⵥⵉⵍ ⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ,ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵖⵓⵔ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ. ⵢⵍⵍⴰ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴰⴱⵕⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ. ⴷⴰ ⵜ ⵏⵙⵙⴰⵖ ⵙ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏⵖ ⴰⵇⵇⴰⵢⵏ. ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏ ⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵎⵓⵏⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵔⵖⵜ ⴰⵔⴷ ⵎⵎⵓⵔⵥⵎⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵖⵉ.

ⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ, ⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵎⵓⵏⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ , ⵏ ⵙⵔⵖⵜⵏ ⴰⵔ ⵉⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⵉ ⵜⴰⴹⴼⵉ. ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵢⴰⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵛⵛⵉⴱⴰ ⴰⴽⴷ ⵍⵉⵇⴰⵎⵜ ⴰⵎ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵏⵡⵡⴰ ⴳ ⵍⴱⵔⵔⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ, ⵉⵜⵜⵔⵙⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵣⴰⵢⴷⵏ ⵙⴽⴽⴰⵔ ⴷ ⵛⵛⵉⴱⴰ ⵏⵖ ⵍⵉⵇⴰⵎⵜ. ⵢⵍⵍⴰ ⵎⴰⵜ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙ, ⵢⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵏⵡⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵏⵓⵔⵥⵎ ⴰⵟⵟⴰⵙ, ⴰⵎ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ (ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ).

ⴰⵜⴰⵢ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵡⴰⵜⴰⵢ

ⴳ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]