Jump to content

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴽⵍⵉⵡⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵡⵔⴰⵖ ,ⴰⴱⵅⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⴳⴰⵖ ⵙ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴱⵉⴷⴷⵏⵉⵏ.


ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]