Jump to content

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵣⴰⵔⵜ 1993
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⴰⵙⵙ 22 ⵎⴰⵕⵚ

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵣⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵎⴰⵕⵚ. ⴷ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏⵏⵙ.[1]

ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⴰⵔ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵖ 2011

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "UN-Water: World Water Day". UN-Water. [ⴰⵔⵛⵉⴼ]