Jump to content

ⴰⵙⵉⵜⵎ (ⴰⴼⵉⵍⵎ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵉⵜⵎ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⴼⵓⵖ 2023
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏ
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 95 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴽⵔⵉⵙ ⴱⴰⴽ
ⴼⴰⵡⵏ ⴼⵉⵔⴰⵙⵓⵏⵜⵓⵔⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴱⵉⵜⵔ ⴷⵉⵍ ⴼⵉⵛⵓ
ⵅⵡⴰⵏ ⴱⴰⴱⵍⵓ ⵔⵉⵢⵙ
ⴰⵙⵉⵏⵢⴰⵔⵉⵙⵜ ⵊⵉⵏⵉⴼⵔ ⵍⵉ
ⴰⵍⵉⵙⵓⵏ ⵎⵓⵔ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ ⴷⵉⵢⴼ ⵎⵉⵜⵣⴳⵔ
ⵊⵓⵍⵢⴰ ⵎⴰⵢⴽⵍⵣ
ⴱⵉⵏⵊⴰⵎⵉⵏ ⵔⴰⵢⵙ

ⴰⵙⵉⵜⵎ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Wish)‏ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ, ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵉⵙⵉⵏⵉⵎⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵡⵉⵙ 62 ⵣⴳ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⴰⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⴽⵔⵉⵙ ⴱⴰⴽ ⴷ ⴼⴰⵡⵏ ⴼⵉⵔⴰⵙⵓⵏⵜⵓⵔⵏ, ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴱⵉⵜⵔ ⴷⵉⵍ ⴼⵉⵛⵓ ⴷ ⵅⵡⴰⵏ ⴱⴰⴱⵍⵓ ⵔⵉⵢⵙ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵊⵉⵏⵉⴼⵔ ⵍⵉ ⴷ ⴰⵍⵉⵙⵓⵏ ⵎⵓⵔ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]