Jump to content

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵢⵓⴽⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵢⵓⴽⵓⵏ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Yukon River) ⵢⵉⵡⵏ ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ. ⵢⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵜⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜⴽⴰⵏⴰⴷⴰ، ⵢⵣⵔⵉ ⵖⴰⴼ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⵏ ⵢⵓⴽⵓⵏ (ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ )، ⵜⴰⵖⵣⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵡⴹ ⴰⵔ ⵜⴰⵡⵏⴽⵜ ⵏ ⴰⵍⴰⵙⴽⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ.

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵢⵓⴽⵓⵏ "ⵏⵖ ⴰⵙⵉⴼ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ" ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴳⵡⵉⵜⵛⵉⵏ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Gwich’in language)، ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵖⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ 1980 ⵏ ⵎⵉⵍ (3190 ⴽⵎ²)، ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵉⴼ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ ⴳ ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵓⴽⵓⵏ. ⵢⵜⴼⴼⵉ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⴱⵔⵉⵏⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⴷⵍⵜⴰ ⵏ ⵢⵓⴽⵓⵏ-ⴽⵓⵙⴽⵡⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵏⵉⴳ ⵏ 32.000 ⴽⵎ². ⵢⵉⵡⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵏⴳⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ 6430 ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴰⴱ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜ (227 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴽⵄⴰⴱ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜ) , ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 20 ⵏ ⵜⴰⵍⴰ ⵙ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ ⵏ 180 ⵎⵉⵜⵔ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ , ⵙⵓⵍⵏ ⵍⴳⵙ ⵉⵖⵍⵍⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵉⴷⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵜⵎⵖⵓⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵜⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ .

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵢⵓⴽⵓⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵙⴱⴳⴰⵢ ⵅⴼ ⵡⵓⵔⵖ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1896 ⴷ 1903، ⵉⵜⵜⵄⴰⵏⴰ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵙⴳ ⵙⴳ ⴰⵀⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴱⴳⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]