Jump to content

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Senegal River) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⴼ ⵢⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⵙ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵙⵏⵀⴰⵊⴰ . ⵢⵣⵔⵉ ⴳ 4 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ : ⵖⵉⵏⵢⴰ, ⵎⴰⴽⵉ, ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]