Jump to content

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵍ

ⵏⵏⵉⵍ ⴷ ⴰⵙⵉⴼ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6,500km. ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵠⵉⴽⵜⵓⵔⵉⵢⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵏⴷⴰ. ⵉⵜⵎⵖⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵚⵔⴰ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]