ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵔⴰ

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ، ⵢⵣⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⴰⴷⵙ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⵎⵉⵏⵉ، ⵢⵣⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⴰⵔ ⵜⴰⴳⵓⵏⵉⵜ ,ⴷⴰ ⵉⵜⴼⴼⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷⴳ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⴰⵏ، ⴷⴰ ⵢⵜⴼⴼⵉ ⵉⵎⵉⴽ ⴷⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵖⴰⵔ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵏⵉⵜ .

ⴷⴰ ⵙⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵥⵓⵔ.

ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⵏⵉⴳ ⵏ 225.000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 23.000 ⴽⵎ² . ⵢⵉⵡⴹ ⴰⵖⵣⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏⵉⴳ ⵏ 1200 ⴽⵎ، ⴷ ⴰⵛⵔⵛⵓⵔ ⵏⵏⵙ 24.3 ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⴰⵄⵄⴰⴱ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⴰⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]