Jump to content

ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵍⵍⵓⴼⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵍⵍⵓⴼⵔ (ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Musée du Louvre) ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ، ⵉⵣⴳⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⵍⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵍⵍⵓⴼⵔ ⴰⵎⵚⵔⵉⵢ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴼⵙⴻⵔ ⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴹⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵢⴰⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵍⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵖⴰⴼ ⵎⵉⵚⵔⴰ، ⵍⵍⵓⴼⵔ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵢⴻⵙⴽⴰⵜ ⴼⵉⵍⵉⴱ ⵓⴳⵓⵙⵜ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1190

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]