Jump to content

ⴰⵖⵔⵉ ⴰⴼⵙⵙⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
Acfa g ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⴰⵖⵔⵉ ⴰⴼⵙⵙⴰⵙ ⵏⵖ ⴰⵛⴼⴰ (ⵙⴳ שוא schwa, lexwa ⵙ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ) ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⵔⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]