ⴰⵔⴼⵓⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵔⴼⵓⴷ
arfoud

ⴰⵍⴱⵓⴹ:Wp/tzm/ⴰⵎⵙⵉⴳⴷ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵔⵔⴰⵛⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴽⴰⵎⴰⵍ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 700 000 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵍⵡⵉⴱ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ

arfoud.ma


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]