Jump to content

ⴰⵔⴰⴼⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵔⴰⴼⵓ (ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: Arafo) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴽⵔⵓⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⴼⵉ ⵢⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ . ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2011 ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ 5.536 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]