Jump to content

ⴰⵏⵥⵓⵍ ⴱⴰⵔⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⵣⵓⵍ ⵒⴰⵔⴽ
ⴰⵏⴰⵡ ⵙⵉⵜⴽⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴱⴰⵔⴰⵎⴰⵡⵏⵜ+
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 26
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 327
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 22 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵜⵔⵉⵢ ⴱⴰⵔⴽⵔ
ⵎⴰⵜⵜ ⵙⵜⵓⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵙⴰⵡⴷ ⴱⴰⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⴱⵉⵔⵔⵉ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴱⵔⵉⵢⴰⵏ ⴳⵔⴰⴷⵏ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ 13 ⵖⵓⵛⵜ 1997 -
ⵖⵉⵍⴰ

ⵙⴰⵡⴷ ⴱⴰⵔⴽ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: South Park) ⴰⵙⵉⵜⴽⵓⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵜⵔⵓⴳⵏ ⴰⵡⵎⵔⵉⴽ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵜ ⵜⵔⵉ ⴱⴰⵔⴽⵔⵎⴰⵜ ⵙⵜⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜ ⴱⵔⵢⴰⵏ ⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵜⵡⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⵓⵎⵉⴷⵉ ⵙⵓⵏⵜⵔⴰⵍ.

ⴰⵙⴷⴷⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵔⴱⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵙⵜⴰⵏ ⵎⴰⵔⵛ, ⴽⴰⵢⵍ ⴱⵔⵓⴼⵍⴱⵙⴽⵉ, ⵉⵔⵉⴽ ⴽⴰⵔⵜⵎⴰⵏ, ⴷ ⴽⵉⵏⵉ ⵎⴰⴽⵓⵔⵎⵉⴽ ⴰⵙⵉⵜⴽⵓⵎ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵎⵍ ⵉⵅⵛⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⴳⴰⵔ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷ ⵜⴽⵓⵎⵉⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏ ⵉⵎⵜⵔⵓⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ. [1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]