Jump to content

ⴰⵏⵣⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵏⵣⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ, ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵔⵎⵉⵜ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⵉⵙⵙⵉⵏ ⵓⵎⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⴳⴳⴰ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵖⵔ ⵜⴰⵢⴹ ⵙ ⵜⵎⵉⵡⴰⵏⵜ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴰⵎⵎ ⵡⴰⵏⵥⴰ.

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵣⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵢⵓⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⴽ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴽ ⵉⴼⴽⴰⵏ.
  • ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⵎⴻⵎⵜ ⵉⵥⵥⵉⴹⵔ ⵉ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ.

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵣⴰⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⴻⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵉⵖⵉⵍ.
  • ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⴳ ⵜⴰⵎⵥⵉ ⴰⵎⵎ ⵓⴳⵣⴰⵢ ⵖⴼ ⵢⵉⵥⵔⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]