ⴰⵏⴳⵍⵓ-ⵚⴰⴽⵚⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵏⴳⵍⵓ-ⵚⴰⴽⵚⵓⵏ ⵖ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 600 ⵎ

ⴰⵏⴳⵍⵓ-ⵚⴰⴽⵚⵓⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Anglo-Saxons) ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴰⴱⴱⵓ ⵏ ⵉⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⴳⵯⵉⵣⵏⵉⵏ ⵖ ⵎⴰ ⵉⴳⴰ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰⴷ "ⴰⵏⴳⵍⵉⵣ", ⴰⵢⴰⴷ ⵖ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ IV ⴷ V ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⴰⵔⴰⴱⴱⵓ-ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵏ ⴷ ⵉⵚⴰⴽⵚⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵊⵓⵜⵣⵉⵢⵏ ⴽⴽⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ (ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⴷ ⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ).

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵓⵎⵉⵢ ⵉⵙ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ ⵉⵙⵎ ⴰⵙ ⴼⵓⵔⵜⵉⴳⵔⵏ ⵉⵖⵔⴰ ⵉ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ-ⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵊⵔⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⵖ ⵓⵣⴱⴷⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵍⴰⴽ ⵏ ⵉⵚⴽⵓⵟⵉⵢⵏ (ⵚⴽⵓⵟⵟ) ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵎⵇⵇⵓⵏ-ⴰⴷ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵉⴱⵕⵕⵎ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵉⴽⴽⴰ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ 5, ⵎⵉⵍⵏⵜ (ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ) ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ-ⴰⴷ ⴰⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵙⴷⵓⵔⵔⵉⵏⵜ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵙⵙⵏⵜⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵖⵉⵏⵏ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵍⴽⵎⵏⵉⵏ ⵙⴰⵜ ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ.

ⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ, ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵢ-ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵥⵓⴹⵕⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⴰⴽ ⵏ ⵉⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ ⴷⴰ ⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏⵎⴰⵔⴽ, ⵡⵉⵙⵙⵉⴽⵙ ⵡⴰⵃⴷⵓ ⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵊⵎⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ "ⴰⵍⴼⵔⵉⴹ" ⴷⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵔⴰⴷ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵏⵔⵓⵏ ⵉⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ ⴷ ⴰⴷ ⵛⵛⴽⵛⵎⵏ ⵉⴽⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ-ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⴱⴰⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎ ⴰⵙ "ⵉⵏⴳⵍⴰⵏⴷ" ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵏ" ⵏⵉⵖ ⴷ "ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵏ".

ⵉⵏⴳⵍⵓⵚⴰⴽⵚⵓⵏⴻⵏ ⵔⴰⴷ ⴼⵍⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴹⵉⵚ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ, ⵖ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ.[1][2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Higham, Nicholas J., and Martin J. Ryan. The Anglo-Saxon World. Yale University Press, 2013
  2. Higham, Nicholas J., and Martin J. Ryan. The Anglo-Saxon World. Yale University Press, 2013. p. 7

ⵉⵙⵖⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]