Jump to content

ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ:ⵢⵓⵙⴼ ⴱⵏ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ

Page contents not supported in other languages.
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @Lhoussine AIT TAYFST, ⴰⴱⴱⵉ ⵥⵕ ⵎⴰ'ⴷ ⵜⵙⴽⴰⵔⵜ ⵜⴱⵍⵓⴽⵉⵜ ⵍ "IP" ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵀⴰⵏ ⵉⵙⵔⴼⵓⴼⵏ ⴰⵖ ⴰⵡⴷⴷⵉ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ. Aksel Tinfat (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:40, 5 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @Aksel Tinfat ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⴽ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⵥⵉ ⵏⴽ. ⵉⵙⵙⴰⵖ ⵡⴰⵡⵡⴰⵍ ⵏⴽ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵔⴼⵓⴼⵏ, ⵎⴰⵛ ⴰⵜⵉ ⵓⵔ ⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵣⵉⵣ ⴰⴳⴷⴰⵍ, ⵉⵙ ⴽⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⵙ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙⵓⵍ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵍⵎⴰⴷ, ⵏⴽⴽⵉ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⴼⴽ ⵉⵎⵉⵇⵇ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ.

*ⵜⵖⵉⴷ ⴰ ⵜⵥⵕⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵖⵉ

ⵎⴽ ⴷⴰⵔⴽ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵖⵉ. ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⴽ ⵅⴼ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 19:11, 5 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]
ⵢⴰⵀ ⵀⴰⵜⵉ ⵥⵕⵉⵖ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵜ ⴷ ⵉⴳ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏⵎⵍ ⴰⵙⵜ, ⵏⴽⴽ ⵖⴰⵍⵖ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵍ "IP's" ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰ ⵀⵍⵍⵉ ⵉⵔⵡⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵎⵓ.
ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⴼ ⵓⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵏⵏⴽ ⵎⴰⵙⵙ @ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ
ⴷ ⵀⴰⵜⵉ ⴰⵏⵏⴰⵢⵖ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴳ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ, ⵎⵉⵛⵛ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵜⴱⴷⴷ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ. Aksel Tinfat (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 18:14, 7 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]
ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⴽ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ @Aksel Tinfat ⵅⴼ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⴽ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ. ⵢⴰⵀ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵍ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 19:13, 7 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]