ⴰⵍⵍⴰⵀ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⵙⵎ ⵏ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ

ⴰⵍⵍⴰⵀ, (ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: الله) ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ. ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴱⴰⵎⴰⴽ ⴰⴽⵓⵛ ⴳ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. ⵉⵜⵜⵓⵖⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉ “ⴰⵕⵕⴰⴱⴱ”, ⵜⵣⴷⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵕⴰⵎⵉⵜ (Ila) ⴷ ⵜⵙⵉⵔⵢⴰⵏⵜ ܐܲܠܵܗܵܐ (Alaha) ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ (Elohim) ⴳ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⵍⵍⴰⵀ.

ⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵣⴳ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵏⴻⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵣⴳⵎⵉ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵎⴰⵏ ⵢⴰⴷ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. ⴳⴰⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵢⴰⴷ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵜⵙⵙⵓⵎⵉⴷⵏ ⴰⴽⵓⵛ ⴰⵎⴰⴼⵍⵍⴰ , ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⴽⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵢⴰⴽⵓⵛ ⵉ ⵜⵎⵓⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵅⴼ ⴰⵢⴽⵓⵛ. ⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ (ⵖⴰⵙ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ), ⴷ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ, ⴷ ⴰⵍ ⴰⵎⵉ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵢⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ " ⴰⵍⵍⴰⵀ" ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵎ "ⴰⴽⵓⵛ" ⵙ ⵓⵎⵔⵉⵔⴰ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵉⴷⵉⵜ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵍⵍⵉⵏ ⴷⵓⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵣⵏ ⵉⵜⵙⵎⵉⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏⵙⵙ ⵙ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰ, ⴷ ⵎⴰⵍⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ , ⵣⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵉⴱⴰⴱⵢⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⴰⵀⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵏⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵢⵏ ⵉⵏⴷⵓⵏⵙⵉⵢⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵟⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵙⵉⴼⴰⵔⴷⵢⵢⵏ, ⴷ ⴷⵉⵖ ⵣⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵖⴰⵖⵓⵣ. ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵉⵎⵉⵡⵉ ⵣⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵅⵢⵢⵏ ⴷⵉ ⵣⵓⵏ ⵜⴰⴳⵓⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵖⵔ ⵉⴽⵏⴰⵙⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ.

ⴰⴽⵓⵛ ( ⴰⵍⵍⴰⵀ )

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]