Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⴷⵍⵉⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ
ⴰⵣⵡⵍ
ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ

ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
ⴰⵎⴳⴰⵢ ⴰⵎⴳⴰⵢ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ
ⴰⵙⴷⴷⵉ ⴰⵙⴷⴷⵉ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ
ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵉⵎⵔⵙⵉ
ⴰⵎⵣⴰⵣ ⴰⵎⵣⴰⵣ
ⵜⵙⵡⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵜⵙⵡⴰ ⴷ ⵙⴳ
ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵉ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ
ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵯⵣⵎⴰⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵯⵣⵎⴰⵏ
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ
ⴰⵙⵖⴰⵍ ⴰⵙⵖⴰⵍ
ⴰⵙⵜⴰⵍ ⴰⵙⵜⴰⵍ
ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ
ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰ
ⴰⵎⵙⵡⵍⴼ ⴰⵎⵙⵡⵍⴼ
ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ
ⴰⵎⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵎⵙⵙⵓⵏⵖ
ⴰⵎⴳⴰⵢ ⵢⴰⵍⵍⴼⵓⵙⵏ ⴰⵎⴳⴰⵢ ⵢⴰⵍⵍⴼⵓⵙⵏ
ⴰⵎⴳⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵡⵓⵔⵜ ⴰⵎⴳⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵡⵓⵔⵜ
ⴰⵎⴳⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴳⴰⵍⵜ ⴰⵎⴳⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴳⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ
ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ
ISBN ISBN ⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ
ⴳⵓⴷⵔⵉⴷⵣ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⴳ ⴳⵓⴷⵔⵉⴷⵣ/ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⴳ ⴳⵓⴷⵔⵉⴷⵣ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⵉⵙⵉⵜⵏ
ISBN ISBN2
OCLC ⵓⴽⵍⵙ
ⴳⵓⴷⵔⵉⴷⵣ ⴳⵓⴷⵔⵉⴷⵣ/ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴳⵓⴷⵔⵉⴷⵣ
ⴷⵉⵡⵉ ⴷⵉⵡⵉ/ ⴷⵉⵡⵉ
ⴰⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ ⴰⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ
ⵡⵉⴽⵉⵙⴰⴳⵎ ⵡⵉⴽⵉⵙⴰⴳⵎ  - ⵡⵉⴽⵉⵙⴰⴳⵎ
ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⵙⵉⵜ
ⵉⴳⵉⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ
ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⴰⵎⴹⴼⵓⵕ

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
| ⴰⵣⵡⵍ =
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ =
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = 
| ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = 
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ = 
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ =
<!-- ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ --> 
| ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ = 
| ⴰⵎⴳⴰⵢ = 
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ = 
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ = 
| ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ = 
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ = 
| ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ = 
| ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ = 
| ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ = 
| ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ = 
<!-- ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ --> 
| ⵉⵎⵔⵙⵉ = 
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ = 
| ⴰⵎⵣⴰⵣ = 
| ⵜⵙⵡⴰ ⴷ ⵙⴳ = 
| ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵙⴳ = 
| ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ = 
| ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ = 
<!-- ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ --> 
| ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ = 
| ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵯⵣⵎⴰⵏ = 
| ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ = 
| ⴰⵙⵖⴰⵍ = 
| ⴰⵙⵜⴰⵍ = 
<!-- ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ --> 
| ⴰⵎⴰⵔⴰ = 
| ⴰⵎⵙⵡⵍⴼ = 
| ⴰⵎⵙⴰⴳⴳⵯ = 
| ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ = 
| ⴰⵎⵙⵙⵓⵏⵖ = 
| ⴰⵎⴳⴰⵢ ⵢⴰⵍⵍⴼⵓⵙⵏ = 
| ⴰⵎⴳⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵡⵓⵔⵜ = 
| ⴰⵎⴳⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴳⴰⵍⵜ = 
<!-- ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ --> 
| ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ= 
| ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ = 
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ = 
| ISBN ⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ = 
| ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⴳ ⴳⵓⴷⵔⵉⴷⵣ = 
<!-- ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ --> 
| ISBN = 
| ISBN2 = 
| ⵓⴽⵍⵙ= <!-- OCLC --> 
| ⴳⵓⴷⵔⵉⴷⵣ = <!-- Goodreads --> 
| ⴷⵉⵡⵉ = <!-- Dewey --> 
| ⴰⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ = <!-- congress --> 
| ⵡⵉⴽⵉⵙⴰⴳⵎ = 
| ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ = 
<!-- ⴰⵙⴷⴷⵉ--> 
| ⵉⴷⵍⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ = 
| ⴰⵙⴷⴷⵉ = 
| ⴰⵎⴹⴼⵓⵕ = 
| ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ = 
}}

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵜⵜⵕⵥⴰⵏⵉⵏ
الأجنحة المتكسرة

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
ⴰⵎⴳⴰⵢ ⵊⴱⵕⴰⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵊⴱⵕⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ
ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ دار إحياء العلوم (ⴷⴰⵔ ⵉⵃⵢⴰ' ⴰⵍⵄⵓⵍⵓⵎ)
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ
ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ 95
ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ
ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⵚⴰⵍⵃ ⴰⴳⵯⵔⵔⴰⵎ
ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
{{ⵜⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
| ⴰⵣⵡⵍ = ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵜⵜⵕⵥⴰⵏⵉⵏ
| ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ = الأجنحة المتكسرة
| ⴰⵎⵙⴰⴳⴳⵯ = 
| ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ = [[ⵚⴰⵍⵃ ⴰⴳⵯⵔⵔⴰⵎ]]
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ = 
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = 
| ⴰⵎⴳⴰⵢ = [[ⵊⴱⵕⴰⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵊⴱⵕⴰⵏ]]
| ⴰⵎⵙⵡⵍⴼ = 
| ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ = 
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ = 
| ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ = [[ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ]]
| ⴰⵙⴷⴷⵉ = 
| ⵉⵎⵔⵙⵉ = 
| ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ = ⵓⵏⴳⴰⵍ
| ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ = (ⴷⴰⵔ ⵉⵃⵢⴰ' ⴰⵍⵄⵓⵍⵓⵎ) دار إحياء العلوم
| ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ = [[ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ]]
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴼⵉⴼⵖⵜ = 
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ = 2024
| ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ = 
| ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ = 95
| ⴰⵙⵖⴰⵍ = 
| ⴰⵙⵜⴰⵍ =
| ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ = 
| ⴰⵎⴹⴼⵓⵕ = 
}}

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵟⵟⵉⴼⵏ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ
ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: The Moonstone
ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵜⴰⵙⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ 1868
ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵜⴰⵙⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ 1868
ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵜⴰⵙⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ 1868

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
ⴰⵎⴳⴰⵢ ⵡⵉⵍⴽⵉ ⴽⵓⵍⵉⵏⵣ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ Tinsley Brothers
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ 1868
{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
| ⴰⵣⵡⵍ = ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ = The Moonstone 1st ed.jpg
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵜⴰⵙⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ 1868
| ⴰⵎⴳⴰⵢ = [[ⵡⵉⵍⴽⵉ ⴽⵓⵍⵉⵏⵣ]]
| ⴰⵏⴰⵡ = [[ⵓⵏⴳⴰⵍ]]
| ⴰⵣⵡⵍ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ  = [[ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ|ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ]]: The Moonstone
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ = {{ⵜⴰⵛⵏⵢⴰⵍⵜ|UK|ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ}}
| ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ = 
| ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ = [[ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ]]
| ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ = Tinsley Brothers
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ = 1868
| isbn  =
| ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ = 
| ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ = 
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ = 
| ⴰⵎⵙⵙⵓⵏⵖ =
| ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ =
| ⴰⵙⴷⴷⵉ = 
| ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ = 
| isbn ⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ  =
| ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ =
| ⴰⵎⴹⴼⵓⵕ =
}}