Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵔⴰⵔ ⵖⴼ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

@ⴰⵎⴷⵢⴰ:

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ

ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ {{ⵔⴰⵔ ⵖⴼ}}, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵖⵎⵉⵙⵜ ⵉ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔ ⵏⵏⴰ ⵏⴱⴷⵔ. ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ {{ⵔⴰⵔ}}, {{ⵖⵏⵙ}} ⵏⵖ {{Ping}}.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

{{ⵔⴰⵔ ⵖⴼ|ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ}} ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⴷ. ~~~~

ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

{{ⵔⴰⵔ ⵖⴼ|ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ 1|ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ 2|ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ 3}} ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵏⵉⴷ. ~~~~

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ: {{ⵔⴰⵔ ⵖⴼ|ⵎⴰⵙⵉⵏ}}

ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⴰⵏ: @ⵎⴰⵙⵉⵏ:

  1. ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ: {{ⵔⴰⵔ ⵖⴼ|ⵎⴰⵙⵉⵏ|ⵙⵉⴼⴰⵡ|ⴰⵏⵉⵔ}}

ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⴰⵏ: @ⵎⴰⵙⵉⵏ, ⵙⵉⴼⴰⵡ, ⵙⴰⵎⵉⵔ: