ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵔⴰⵔ ⵖⴼ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

@ⴰⵎⴷⵢⴰ:

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ {{ⵔⴰⵔ ⵖⴼ}}, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵖⵎⵉⵙⵜ ⵉ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔ ⵏⵏⴰ ⵏⴱⴷⵔ. ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ {{ⵔⴰⵔ}}, {{ⵖⵏⵙ}} ⵏⵖ {{Ping}}.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ

{{ⵔⴰⵔ ⵖⴼ|ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ}} ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⴷ. ~~~~

ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ

{{ⵔⴰⵔ ⵖⴼ|ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ 1|ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ 2|ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ 3}} ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵏⵉⴷ. ~~~~

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ

  1. ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ: {{ⵔⴰⵔ ⵖⴼ|ⵎⴰⵙⵉⵏ}}

ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⴰⵏ: @ⵎⴰⵙⵉⵏ:

  1. ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ: {{ⵔⴰⵔ ⵖⴼ|ⵎⴰⵙⵉⵏ|ⵙⵉⴼⴰⵡ|ⴰⵏⵉⵔ}}

ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⴰⵏ: @ⵎⴰⵙⵉⵏ, ⵙⵉⴼⴰⵡ, ⵙⴰⵎⵉⵔ:

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵔⴰⵔ ⵖⴼ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.