ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ

ⵡⴰ ⴷ ⴰⵍⴱⵓⴹ ⵏ {{ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ}}, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵍⵍ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⴱⵓⴹⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵍⴱⵓⴹ.

ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵡⴰ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵔⵔⴰⴷ ⵖⵉⵍⴰ, ⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵡⵔⵎⴰⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⴷ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵍⴱⵓⴹ.

ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⴰⵍⴱⵓⴹ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙⵎⵔⵙⵎ ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⵉ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⵍⴱⵓⴹⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ {{ⴰⵙⵎⵉⵍ[ⴰⵍⴱⵓⴹ}} ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ <noinclude>{{ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ}}</noinclude> ⴳ ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵍⴱⵓⴹ.